Met elektrisch vervoer op weg naar een schone en duurzame leefomgeving

De klimaatdoelen liegen er niet om. Mobiliteit is verantwoordelijk voor ruim een kwart van onze CO2-uitstoot. Elektrisch rijden maakt het verschil: het maakt steden schoner en de leefomgeving prettiger.

Samen met opdrachtgevers werkt APPM aan versnelling en verbreding van elektrisch vervoer (EV). We delen onze kennis en begeleiden processen, zodat betrokken partijen hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dat betekent zowel stimuleren van meer elektrische vervoersmiddelen als opschalen van de laadinfrastructuur.

APPMers hebben hun sporen verdiend bij de introductie van elektrisch rijden. We waren betrokken bij de allereerste openbare laadpalen in Nederland: al in 2013 zorgden voor elektrische taxi’s op Schiphol en we legden de basis voor standaardisering onze publieke infrastructuur. Nog steeds lopen we voorop met nieuwe thema’s als laden voor logistiek en de transitie naar elektrisch bouwmaterieel.

Die jarenlange ervaring vormt de basis voor de adviezen en projecten waarmee we opdrachtgevers EV-ready maken. We helpen op landelijk, regionaal en lokaal niveau om EV-beleid op te stellen én uit te voeren. Ook ondersteunen we netbeheerders en marktpartijen met projectontwikkeling en businesscases. We volgen innovaties op de voet en weten wanneer de tijd rijp is voor de volgende stap.

Thema's

Landelijk gebied

Lees hier meer over dit werkveld.

Stedelijke bereikbaarheid

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Landelijk gebied

Lees hier meer over dit werkveld.

Stedelijke bereikbaarheid

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

EV: van beleid naar implementatie

De wereld van elektrisch vervoer (EV) is als geen ander onderhevig aan ontwikkelingen. Nieuwe technologie heeft veel te bieden, maar sturing is nodig om die succesvol te implementeren. Het vraagt wendbaarheid om snel te kunnen inspringen op kansen en veranderingen in het speelveld. Tegelijkertijd is een stevige focus onmisbaar, aangevuld met een duidelijke rolopvatting van overheid, marktpartijen en gebruikers binnen nieuwe samenwerkingsvormen.

Een stevig EV-beleid helpt om de transitie van tanken naar laden te omarmen. APPM helpt overheden een visie voor de korte en lange termijn te formuleren. En brengt strategische samenwerkingen met marktpartijen tot stand. We zijn nauw betrokken bij de opgave om de klimaatdoelstellingen om te zetten in een concrete aanpak.

We ondersteunen ministeries, regio’s en gemeenten bij de vertaling van hun strategie naar concrete stappen. En we adviseren private investeerders bij hun investeringsafwegingen. Door die combinatie vervullen we een brugfunctie tussen beleid en implementatie: van denken en durven naar doen.

Strategie Nul Emissie Mobiliteit Rotterdam
Beleid en strategie laadinfrastructuur
Toekomstbeeld stedelijke zonering
Investeringsagenda laadinfrastructuur regionale overheden

Landelijk dekkende laadinfrastructuur

Een steeds groter deel van de personenauto’s is elektrisch. Vanaf 2030 mogen er niet eens meer benzineauto’s worden verkocht. Voor de miljoenen elektrische auto’s die er nog gaan komen, zijn ook miljoenen laadpunten nodig. Niet alleen bij bestuurders thuis maar ook in de openbare ruimte en langs de snelweg. Zodat je altijd en overal kunt laden.

Deze ambitie steunt op landelijk beleid in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) en de regionale uitwerkingen daarvan (RAL). Uiteindelijk is het aan de gemeenten om op basis van een lokale laadvisie het plaatsingsbeleid voor de laadinfrastructuur te bepalen. En zo elektrisch rijden te faciliteren en aan te jagen.

APPM adviseert overheden op al die niveaus. En we organiseren toekomstgerichte samenwerkingen tussen markt en overheid via aanbestedingen voor publieke infrastructuur. We ontwikkelen haalbare business cases met toekomst. Zowel kwantitatief als kwalitatief doorgronden van de huidige en de toekomstige behoefte is daarbij essentieel. Door slim gebruik van data zorgen we voor tijdige uitbreiding van de laadinfrastructuur, zodat ook nieuwe EV-rijders kunnen laden waar en wanneer ze willen.

Publieke laadinfrastructuur Noord-Brabant en Limburg
Aanbesteding laadinfrastructuur gemeente Groningen
Stopcontact op land (SOL)
Laadconsulent NAL-regio Zuidwest

Laden voor logistiek

Emissievrij vervoer in de logistieke sector is sterk in opkomst. Steeds meer vrachtverkeer vindt plaats met elektrische voertuigen. Dat is winst voor het beperken van CO2-uitstoot en maakt de leefomgeving schoner én stiller.

Een gedegen laadinfrastructuur voor de logistieke sector kent specifieke eisen. Op goed bereikbare openbare locaties en op bedrijventerreinen is op bepaalde momenten veel vraag naar duurzame stroom. Zodat de elektrische voertuigen volgens planning op pad kunnen. Zo’n piekbelasting vraagt om veel netcapaciteit en mag omringende bedrijvigheid natuurlijk niet verstoren.

Opschaling van laadinfrastructuur voor logistiek is een omvangrijke operatie met een doorlooptijd van jaren. APPM helpt bij het vinden van geschikte locaties en adviseert over planning en bekostiging om laden voor logistiek te realiseren. Daarbij bouwen we verder op onze ervaring met elektrisch personenvervoer. Samen met overheden, vervoerders en netbeheerders zetten we proefprojecten op als aanloop voor verdere opschaling. Zodat duurzame mobiliteit ook logisch wordt voor logistiek.

Ontwikkeling nationaal basisnetwerk voor logistiek laden (LoLa)
Onderzoeksprogramma Laden voor logistiek
Laadinfrastructuur voor logistiek op bedrijventerreinen

Slim en duurzaam laden

Elektrisch rijden en laden op duurzaam opgewekte energie gaan hand in hand. Maar de tijden dat de zon schijnt of de wind waait, zijn niet per se de uren dat een elektrische auto laadt. Een duurzaam energiesysteem vangt golven op in vraag en aanbod van energie. En zorgt dat dit past binnen beschikbare netcapaciteit.

Slim laden laat vraag en aanbod duurzame energie beter op elkaar aansluiten. Als elektrische auto’s sneller laden op tijdstippen met minder energievraag en langzamer op piekmomenten blijft het elektriciteitsnetwerk stabieler.

APPM begeleidt proefprojecten voor slim én duurzaam laden. We adviseren over toepassing van technische ontwikkelingen, samenwerkingsvormen en gedragsverandering. Met procesbegeleiding zorgen we dat naast ontwikkelen en experimenteren ook tijdige opschaling plaatsvindt.

Slim laden voor iedereen
Pilot vrije keuze energieleverancier
Projectteam innovatie logistieke laadinfrastructuur

Wagenparken emissievrij maken

De potentie van elektrisch rijden geldt niet alleen voor personenauto’s. Ook andere typen voertuigen komen in aanmerking voor overstap naar elektrisch rijden. Denk aan taxi’s, doelgroepenvervoer, bestelbusjes, ov-bussen en bouwmaterieel.

Steeds meer ondernemers en organisaties overwegen de overstap naar elektrisch vervoer. Zo’n investering in hun wagenpark vraagt een weloverwogen beslissing. Wanneer is het juiste moment, hoe organiseer je de financiering en wat komt er kijken bij de implementatie?

APPM is gespecialiseerd in haalbaarheidsstudies waarbij we de effecten, de voordelen en de aandachtspunten van elektrisch vervoer inzichtelijk maken. Zodat ondernemers en hun opdrachtgevers de juiste keuze kunnen maken.

We werken aan een aanpak voor sectoren voor de elektrificatie van wagenparken. Dit leidt tot sectorafspraken om de transitie gezamenlijk in te zetten, bijvoorbeeld bij doelgroepenvervoer of elektrische bussen. We werken transitiepaden en routekaarten uit zodat ondernemers hun EV-beleid stap voor stap kunnen doorvoeren.

Onderzoeksprogramma Laden voor logistiek
Amsterdamse aanpak schone mobiele werktuigen
Elektrificatie wagenpark provincie Gelderland

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Wij willen Nederland mooier maken.

Met breed zicht op de fysieke leefomgeving en diep inhoudelijke kennis van de werkvelden zoeken we naar mogelijkheden om optimaal gebruik te maken van onze ruimte. Als vanzelf zoeken we naar integrale oplossingen, in de hele keten van beleid, strategie, ontwikkeling en uitvoering.

Contact