Nederland duurzaam in beweging houden

Drukte in steden neemt toe met mensen die er wonen, werken en recreëren. In landelijk gebied is het juist rustiger. Daar is het lastig om vervoer naar voorzieningen rendabel te houden. Hoewel we in Nederland bekend staan om ons goede vervoerssysteem, komen bereikbaarheid en leefbaarheid steeds meer in het gedrang. Bovendien vraagt de omvangrijke klimaatopgave om schonere vervoermiddelen en slimmere combinaties van reizen.

Duurzame vormen van mobiliteit zijn schoon en zorgen ervoor dat we meer bewegen. Met de mobiliteitstransitie zetten we meer in op lopen, fietsen, ov, deelmobiliteit en elektrisch vervoer. Zo maken we efficiënt gebruik van de schaarse ruimte. Door deze vormen van mobiliteit te stimuleren, reduceren we de emissie van CO2, stikstof, fijnstof en geluid. Het is bovendien goed voor de gezondheid. Dat alles is van belang om de leefbaarheid te vergroten en de concurrentiekracht van Nederland te verbeteren.

Stimuleren van duurzame mobiliteit vraagt om een duidelijke visie en strategie. Om samenwerking tussen overheden, vervoersregio’s en marktpartijen. En precies dát is waar APPM in ondersteunt. We inspireren en komen met verfrissende ideeën. We onderzoeken oplossingen, vertalen deze naar concrete plannen en zetten de benodigde samenwerkingsverbanden op. Zo maken we Nederland mooier en duurzaam bereikbaar.

Thema's

Landelijk gebied

Lees hier meer over dit werkveld.

Stedelijke bereikbaarheid

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Landelijk gebied

Lees hier meer over dit werkveld.

Stedelijke bereikbaarheid

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Multimodale bereikbaarheid

Visieontwikkeling over mobiliteit vraagt letterlijk en figuurlijk om grensoverschrijdend te denken. Daarbij gaat het niet alleen om mobiliteit, maar ook om de koppeling met woningen, arbeidsplaatsen en recreatie. Hoe houden we steden, regio’s en dorpen duurzaam bereikbaar en leefbaar? Capaciteitsuitbreiding van wegen en spoor verschuift veelal het probleem en gaat ten koste van de toch al schaarse ruimte.

Multimodale bereikbaarheid betekent maximaal verknopen van lopen, fietsen, openbaar vervoer, deelmobiliteit en de auto tot een samenhangend en efficiënt systeem. Met slimme maatregelen die uitnodigen tot een andere reiskeuze. Zoals een hoogwaardig ov-systeem, goed bereikbare hubs om soepel over te stappen of herontwerp van het wegennet. Een samenhangende bereikbaarheidsstrategie legt de basis voor maatwerk op nationaal, regionaal en lokaal niveau.

Zo’n strategie is altijd in ontwikkeling. APPMers overzien alle relevante thema’s en helpen zo bij creatieve oplossingen en scherpe keuzes. We hebben verstand van MIRT-onderzoeken, verkenningen en adaptieve ontwikkelpaden. In een interactief proces met alle betrokkenen komen de verschillende belangen evenwichtig in beeld.

Multimodale Knoop Eindhoven
Multimodaal toekomstbeeld MRA
Adaptieve ontwikkelstrategie zuidelijke Randstad
MIRT-verkenning Binckhorst

Actieve mobiliteit: fietsen en lopen

Fietsen en lopen heeft de toekomst. Het maakt de leefomgeving prettiger, de lucht schoner en mensen gezonder. Om de groei van inwoners, woningen en banen op te vangen, moeten we echt anders gaan reizen. Op een manier die zuinig omgaat met fossiele brandstoffen en met onze schaarse ruimte.

Andere inrichting van de openbare ruimte stimuleert actieve vormen van mobiliteit. Aantrekkelijke routes kunnen mensen verleiden om zich vaker lopend of op de fiets verplaatsen. Van deur tot deur of op weg naar ov en andere vervoersmiddelen. Met een landelijk netwerk van doorfietsroutes is verplaatsen op de (elektrische) fiets of speedpedelec comfortabel en veilig.

APPMers zijn als kwartiermaker, programmamanager en procesmanager initiator van samenwerking en innovatie in de wereld van actieve mobiliteit. We adviseren over strategieën en vertalen (omgevings)visies in programma’s en projecten. Op alle niveaus: lokaal, regionaal en landelijk. Tussen overheden, ondernemers, kennisinstellingen en maatschappelijke partners. Zo zorgen we voor een mooier Nederland én blije, gezondere mensen.

Multimodaal toekomstbeeld MRA
Tour de Force
Metropolitane fietsroutes Zuid-Holland
Nationaal Toekomstbeeld Fiets

Hubs en knooppunten

Het mobiliteitssysteem van de toekomst combineert verschillende vormen van vervoer. Niet alleen van personen, maar ook voor bevoorrading en pakketdiensten. Goed doordachte mobiliteitshubs faciliteren soepele uitwisseling van lopen, fietsen, openbaar vervoer, deelmobiliteit en de auto. Lokaal met kleinschalige wijkhubs en op grotere schaal met regionale hubs die functioneren als moderne stadspoorten.

De afgelopen jaren hebben gemeenten, provincies, vervoerregio’s en het Rijk hiervoor visies ontwikkeld. Nu is het tijd voor de stap tot realisatie. Dit vraagt uitvoeringskracht, exploitatiemodellen en samenwerkingsvormen tussen overheidslagen en marktpartijen. APPM kent de verschillende werelden en adviseert over ontwikkeling, realisatie en exploitatie van hubs.

Stations en ov-knooppunten zijn bij uitstek locaties waar reizigers aankomen, overstappen en doorreizen. Op deze stedelijke hotspots willen mensen verblijven, werken en wonen. De strijd om ruimte tussen vastgoedontwikkeling en verschillende vormen van mobiliteit vraagt om stevig procesmanagement. In samenspraak met alle stakeholders bouwen APPMers aan perspectieven, inpassingsstudies, scenario’s, ontwikkelmodellen, businesscases en uiteindelijke de realisatie van knooppunten. Steeds zoeken we naar een optimale invulling op basis van gezamenlijke belangen.

Deelmobiliteit en hubs Sluisbuurt Amsterdam
Regionale mobiliteitshubs Brainport
Ontwikkelplan Mobiliteitshubs Provincie Noord-Brabant
Mobiliteitsstrategie M4H

Openbaar vervoer en spoor

Het Nederlandse openbaarvervoersysteem behoort tot de wereldtop. Dat moet zo blijven. Verstedelijkingsambities en klimaatdoelstellingen vergroten het belang van ov en spoor in Nederland en binnen Europa. Voor duurzame ontsluiting van havens en industrieclusters is spoorgoederenvervoer een onmisbare schakel.

In en om stedelijke regio’s werken APPM’ers aan versterking van het vervoersysteem met trein, metro, tram en hoogwaardige buslijnen. Hoogfrequent, betrouwbaar en snel. Met een hoofdstructuur van succesvolle corridors, zodat reizigers op langere afstanden goed kunnen doorreizen. En met multimodale hubs op logische plekken.

In minder-dichtbevolkte gebieden gaat het om realiseren van collectief vervoer dat aantrekkelijk is voor aanbieders en klanten. Hier ligt de focus op een combinatie van hoogwaardige ov-lijnen en nieuwe, slimme vraaggerichte oplossingen.

Samenwerking tussen overheden, vervoerders en gebruikers is de basis onder duurzame, uitvoerbare, haalbare en betaalbare visies. APPM helpt deze samenwerking vorm te geven en toekomstbeelden te formuleren. We leiden processen om te komen tot gedragen strategieën en faciliteren de uitwerking met de benodigde kennis van de fysieke leefomgeving en van governance.

Toekomstbeeld OV 2040
Schaalsprong OV Utrecht
Koningscorridor
Goederencorridor Noordoost Europa (GNOE)

Slimme en nieuwe mobiliteit

Innovaties volgen elkaar in hoog tempo op en spelen in op specifieke wensen van individuele reizigers. Slimme ICT-toepassingen en zelfrijdende voertuigen bieden geweldige kansen. Binnen de steden vergroten deelconcepten en vraaggestuurd vervoer de keuzevrijheid. In rustiger gebieden vervangt kleinschalig flexibel vervoer op den duur op een slimme manier de lege bussen.

De trend van bezit naar gebruik van (elektrische) auto’s, scooters en bakfietsen is onmiskenbaar. Deelmobiliteit biedt flexibiliteit om te reizen op de manier die op dat moment het beste past. En het efficiëntere gebruik van schaarse ruimte draagt bij aan een prettige leefomgeving. Toch is de praktijk weerbarstig. APPMers denken mee over een sluitend systeem met voldoende basis om het rendabel te maken. Met een passende rolverdeling tussen markt en overheid. En met een goede balans tussen verleiden en verrommeling bestrijden.

APPM adviseert overheden en mobiliteitspartijen over vragen die innovaties met zich meebrengen. Dat doen we met een scherpe antenne voor toekomstige ontwikkelingen én met verstand van de hedendaagse praktijk.

Position Paper ‘Van bezit naar gebruik’
Deelfiets- en deelautobeleid Rotterdam
Rotterdamse route voor smart mobility
Regionaal Data Team Noord-Holland en Flevoland

Elektrisch vervoer

Mobiliteit is verantwoordelijk voor ruim een kwart van onze CO2-uitstoot. Elektrisch rijden maakt het verschil: het maakt steden schoner en de leefomgeving prettiger. Samen met opdrachtgevers werkt APPM aan versnelling en verbreding van elektrisch vervoer (EV).

Lees hier meer over dit werkveld.

No items found.
Wij willen Nederland mooier maken.

Met breed zicht op de fysieke leefomgeving en diep inhoudelijke kennis van de werkvelden zoeken we naar mogelijkheden om optimaal gebruik te maken van onze ruimte. Als vanzelf zoeken we naar integrale oplossingen, in de hele keten van beleid, strategie, ontwikkeling en uitvoering.

Contact