Toekomstbeeld OV 2040

Iedereen in Nederland moet snel, gemakkelijk, betrouwbaar en betaalbaar met het openbaar vervoer (ov) kunnen reizen. Nu en in de toekomst. Daarom is onder leiding van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het Toekomstbeeld OV 2040 opgesteld. Dit deed zij in nauwe samenwerking met provincies, metropoolregio’s, vervoerders en ProRail. APPM heeft in de verschillende fasen van het Toekomstbeeld OV het procesmanagement verzorgd om in een interactief proces met alle partijen te komen tot een gedragen resultaten. Vanuit een ruimtelijk-economische analyse zijn vier onderscheidende perspectieven voor het ov-systeem in Nederland uitgewerkt en getoetst aan doelstellingen. Op basis daarvan is toegewerkt naar een integraal samenhangend perspectief. Het resultaat vormde een belangrijke bouwsteen voor de ‘Contouren van het Toekomstbeeld OV 2040’ dat in 2019 door de tweede kamer is vastgesteld. De contouren schetsen de doelen en ontwikkelrichtingen voor een toekomstbestendig Nederlandse ov-systeem.

In het verlengde werkte APPM in opdracht van het ministerie aan de landelijke netwerkuitwerking van het Toekomstbeeld OV 2040. We waren verantwoordelijk voor het procesmanagement binnen het kernteam Landelijke Netwerkuitwerking Spoor. Dat betrof het vormgeven en aansturen van het proces om tot die uitwerking te komen, samen met vertegenwoordigers van Rijk, ProRail, vervoerders en regio’s. De effecten van een grote hoeveelheid bouwstenen voor het toekomstige ov-netwerk zijn binnen de samenhang van het nationale netwerk in beeld gebracht. Daarbij is in kaart gebracht wat verbeteringen van het netwerk bijdragen aan gestelde doelen op het gebied van bereikbaarheid en verstedelijking. Ook is bekeken in hoeverre de maatregelen kosteneffectief zijn. Dit leidde tot een ordening van logische ontwikkelstappen en zogenaamde menukaarten die de basis vormen van de Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV die begin 2021 bestuurlijk is vastgesteld.

Het team van APPMers bestond uit Michiel Venne (procesmanager), Lea Hümbs (procesondersteuner), Pepijn van Wijmen, Marcel Touset, Robert van Leusden (strategisch adviseurs).

Michiel Venne: “De belangrijkste succesfactor was om steeds vanuit de zogenaamde ‘gouden driehoek’ van Rijk/Prorail – regio’s – vervoerders te sturen op gezamenlijke resultaten. Door gedurende het proces steeds alle belangen binnen de driehoek serieus te nemen, ontstond een gezamenlijk en gedragen beeld van een toekomstig ov-systeem.”

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact