Infrastructuur verbindt ons met een duurzame toekomst

Goede infrastructuur is de basis voor een mooi, goed functionerend Nederland. Veel infrastructuur dateert nog uit de periode van de wederopbouw. Daardoor ligt er een enorme opgave voor onderhoud en vervanging.

Nederland verstedelijkt en wegen worden drukker. Meer inwoners, een flexibeler arbeidsmarkt en toenemend recreatieverkeer hebben hun weerslag op onze mobiliteit. In stedelijk gebied zetten we steeds meer in op openbaar vervoer en de fiets.

Als land van water willen we waterwegen optimaal benutten voor transport en logistiek. En waterveiligheid vereist versterking van waterkeringen. Klimaatverandering met lokale wateroverlast én droogte vraagt aanvullende maatregelen in ons (drink)watersysteem. De waterinfrastructuur moet al deze ontwikkelingen accommoderen.

De energietransitie veroorzaakt overbelasting van het energienetwerk. Vooral in stedelijke gebieden is het passen en meten met de beschikbare ruimte. Zowel ondergronds als bovengronds zijn fysieke aanpassingen nodig.  

APPMers kennen de opgaven als geen ander. We hebben technisch kennis in huis en weten de weg bij infraproviders, beheerders en marktpartijen. We verbinden partijen, staan opdrachtgevers bij en triggeren aanbieders tot slimme oplossingen. Daarbij is het uitgangspunt een circulaire aanpak en zo min mogelijk energieverbruik bij werkzaamheden. Met onze expertise van management van projecten ondersteunen we bij voorbereiding, realisatie en beheer van infrastructuur. Voor nu én de toekomst.

Thema's

Landelijk gebied

Lees hier meer over dit werkveld.

Stedelijke bereikbaarheid

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Landelijk gebied

Lees hier meer over dit werkveld.

Stedelijke bereikbaarheid

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Wegen en fietspaden

Door veroudering en steeds intensiever gebruik ligt er een enorme opgave voor aanpassing, onderhoud en vervanging van wegen en fietspaden. Daarbovenop spelen aanvullende infrastructurele eisen vanuit het programma Duurzaam Veilig.

Ontwikkelingen en innovaties maken wegvervoer duurzamer en efficiënter. Tegelijkertijd vraagt dit aanpassingen aan de infrastructuur. Denk aan elektrische of zelfrijdende auto’s, parkeerverwijssystemen en slimme verkeerslichten. In steden is meer ruimte nodig voor openbaar vervoer en voor fiets- en wandelpaden. Ook verlaging van de maximumsnelheid vereist wegaanpassingen. En een landelijk netwerk van hoogwaardige fietsroutes moet gebruik van de fiets op langere afstand aantrekkelijker maken.

Een toekomstbestendig (fiets)wegennet realiseren is complex. Tijdens de werkzaamheden moet de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid zo veel mogelijk gewaarborgd blijven. Het vraagt specifieke kennis van wet- en regelgeving, van planuitwerking en besluitvorming, van zorgvuldige omgang met de omgeving.

APPMers kennen de uitdagingen en volgen innovaties op de voet. We ondersteunen wegbeheerders bij alle voorbereidingen en tijdens de aanleg van infrastructurele projecten. Dat doen we in alle IPM-rollen en als adviseur voor contracten en aanbestedingen, participatie en een goede vergunningenstrategie.

N243 Herinrichting
Herinrichting Prinses Beatrixlaan Rijswijk
MIRT-Verkenning Rottepolderplein
Metropolitane fietsroutes Zuid-Holland

Infrastructuur voor ov en spoor

Onmisbare schakel bij de transitie naar duurzame mobiliteit is een uitstekende infrastructuur voor openbaar vervoer op wegen en spoor. Zeker in en tussen steden is ov essentieel voor de bereikbaarheid. Door verstedelijking en groeiende mobiliteitsbehoefte groeit het aantal reizigers en reizigerskilometers zo fors dat de capaciteitsgrenzen al snel in beeld komen.

Dat betekent investeren in onderhoud, verbetering en uitbreiding van het railnetwerk en het areaal aan busbanen. Maar ook in kunstwerken, stations en infrastructurele knooppunten. Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) kent infrastructurele eisen om de beloofde snelle doorstroming te realiseren. Uitbreiding van treinen, trams, metro’s en lightrail vergt specifieke kennis van rail en spoorse voorzieningen.

Besluiten over ov-infra zijn niet zomaar genomen. Het vraagt samenwerking tussen concessie-verlenende partijen, wegbeheerders en vervoerders. En specifieke kennis van wet- en regelgeving en MIRT-systematiek. Succes van infraprojecten hangt af van planuitwerking, besluitvorming en zorgvuldige omgang met de omgeving. APPMers zijn ervaren in alle IPM-rollen en hebben weet van voorbereiding, contractering, aanbesteding, realisatie, beheer en onderhoud. We begeleiden projecten van initiatief tot uitvoering én exploitatie.

HOV in ‘t Gooi
MIRT-verkenning Binckhorst
Uithoornlijn
Multimodale Knoop Eindhoven

Infrastructuur bij transformatie

Transformatie in stedelijk gebied creëert ruimte voor woningen en is nodig om te voldoen aan ambities voor energietransitie en klimaatadaptatie. Succesvolle gebiedsontwikkeling begint met goede voorbereiding en bouwrijp maken van het terrein. Voor, tijdens en na de transformatie is aandacht voor infrastructurele aspecten essentieel.

De ondergrondse infrastructuur van kabels en leidingen is randvoorwaardelijk voor een goed functionerend gebied. Grootschalige verlegging, vervanging en vernieuwing is een hele puzzel in combinatie met grote druk vanuit andere opgaven: klimaatadaptatie (berging en riolering), energietransitie (warmtenetten, warmte-en-koudeopslag) en mobiliteitsopgaven.

Tijdens werkzaamheden voor gebiedstransformatie speelt een andere infrastructurele uitdaging: bereikbaar houden van omliggende buurten, beperken van de overlast en garanderen van veiligheid voor bewoners en bouwers. Dat vraagt om zorgvuldige bouwfasering, goede afstemming en heldere communicatie.

Met kennis van bijvoorbeeld verleggingsregelingen voor kabels en leidingen, van warmtenetten en andere energie-infrastructuur en van bouwlogistiek, het bouwproces, projectcommunicatie en van projectmanagement geven APPMers invulling aan een coördinerende en programmerende rol. Altijd met het eindplaatje in het vizier: goede infrastructuur als basis voor een leefbare, bereikbare, klimaatbestendige wijk.

Gebiedsontwikkeling Westergouwe
Multimodale Knoop Eindhoven
Sluiten metroringlijn Isolatorweg - Amsterdam CS
De nieuwe N200

Assetmanagement inrichten en organiseren

Verbinden van het strategisch assetmanagementplan (SAMP) met het operationele assetmanagement is voor beheerders vaak een uitdaging. Het verschil in woordgebruik en de aard van de activiteiten van beide werelden is groot. Dit kan leiden tot misverstanden en een moeizaam verloop van de ontwikkeling die de beheerder met het SAMP beoogt.

APPMers spreken de taal van het strategisch assetmanagement én begrijpen de wereld van het operationele onderhoud: de assets iedere dag weer veilig en goed laten functioneren. Ook kennen we de markt van onderhoudspartijen. We weten wat zij kunnen bieden en hoe je een goede samenwerking tot stand kunt brengen.

Assetmanagement vraagt om een ontwikkeling in kennis en kunde van de organisatie. We ondersteunen beheerders met interne ontwikkeling van de organisatie. We adviseren over sturing op areaalkwaliteit en programmering van onderhoud. Samen met de organisatie komen we tot een passende marktbenaderingsstrategie voor de onderhoudsopgave. Dat vertalen we naar contracten, aanbestedingen en contractbeheersing. Zo adviseren en ondersteunen organisatie in de ontwikkeling om de geambieerde samenwerking met de markt goed te kunnen invullen.

Gebiedscontracten provincie Noord-Holland
Inkoopstrategie onderhoud infrastructuur provincie Noord-Brabant
Uitvoeringsagenda KOPI Noord-Brabant
Organiseren toekomstig eigendom en beheer van de Noord/Zuidlijn

Toekomstbestendige energie-infrastructuur

Ontwikkeling van een toekomstbestendige energie-infrastructuur is een urgente opgave binnen de energietransitie. Zowel bovengronds als ondergronds moet decentrale opwek en distributie van duurzame energie worden ingepast.

Lees hier meer over dit werkveld.

40.000 zonnepanelen waterschap Drents Overijsselse Delta
Schaalsprong energienet Brainport Eindhoven
Zon op infra Brabant
Windturbines Rotterdam

Waterinfrastructuur: beheer en aanleg

Opgaven voor waterveiligheid, waterkwaliteit en klimaatadaptatie vragen om fikse investeringen in onderhoud en vernieuwing van de waterinfrastructuur.

Lees hier meer over dit werkveld.

No items found.

Uitgelicht

No items found.
Wij willen Nederland mooier maken.

Met breed zicht op de fysieke leefomgeving en diep inhoudelijke kennis van de werkvelden zoeken we naar mogelijkheden om optimaal gebruik te maken van onze ruimte. Als vanzelf zoeken we naar integrale oplossingen, in de hele keten van beleid, strategie, ontwikkeling en uitvoering.

Lees hier meer over onze werkvelden en expertises:

Contact