Werkveld
Water
Water
Energie
Mobiliteit
Infrastructuur
Gebiedsontwikkeling

Wij werken aan water voor een veilige en duurzame leefomgeving

Nederland is een waterrijk land en bestaat voor een groot deel uit het aaneengesloten deltagebied van de rivieren Rijn, Maas en Schelde. Een groot deel van het land ligt onder zeeniveau en bescherming tegen water heeft dan ook al eeuwenlang onze aandacht. We kennen daarvoor de meest geavanceerde technieken en we hebben water weten te integreren in ons landschap. Door het inklinken van de bodem werd het noodzakelijk om polders en afwatering in te richten.

Naast bescherming tegen water is ook schoon en voldoende water belangrijk. Samen met ruimte voor vaarrecreatie draagt dit bij aan een prettige, gezonde leefomgeving. Bovendien worden vaarwegen gebruikt voor transport en zijn daarmee van economische waarde. Verder speelt water een belangrijke rol bij klimaatadaptatie en biedt het mogelijkheden voor de opwek van duurzame energie.

Kortom: water is belangrijk voor een mooi Nederland en heeft veel verschillende functies. Tegelijkertijd vragen alle genoemde onderwerpen om een inpassing in de openbare ruimte. Dat staat niet op zichzelf: thema’s als woningbouw, energietransitie, leefbaarheid en bereikbaarheid leggen tenslotte ook beslag op onze ruimte en hangen daarmee samen met de wateropgaven.

Een integrale benadering, waarbij samenwerking centraal staat, is voor ons dan ook een vereiste om beschikbare ruimte doelmatig en toekomstvast in te richten. Daarbij gebruiken we zowel onze inhoudelijke kennis van water, maar ook van het proces. We werken daarbij samen met zowel private als publieke partijen, en inwoners, om de mooiste oplossingen te bedenken en te realiseren. Op die manier worden kansen en mogelijkheden van het Nederlands water optimaal benut.

Thema's
Waterveiligheid
Schoon water
Klimaatadaptatie
Waterrecreatie
Integrale watervisies
Infrastructuur op, in en aan het water
Uitgelicht
No items found.
Regisseur

Wij willen Nederland mooier maken. Met breed zicht op de fysieke leefomgeving en diep inhoudelijke kennis van de werkvelden zoeken we naar mogelijkheden om optimaal gebruik te maken van onze ruimte. Als vanzelf zoeken we naar integrale oplossingen, in de hele keten van beleid, strategie, ontwikkeling en uitvoering.

Lees hier meer over onze werkvelden en expertises:

Partners