Leven met water vraagt om nauwe samenwerking

Nederland waterland: land achter de dijken, onder de zeespiegel en in een delta van rivieren. Naast de ontelbare voordelen, vergt dit onze onverdeelde aandacht voor risico’s voor veiligheid en de zorg voor voldoende en schoon water.

De klimaatverandering heeft enorme gevolgen voor de waterhuishouding. Klimaatadaptatie is een onontkoombare opgave. Naast een must biedt het juist kansen voor andere ruimtelijke issues. Goede ruimtelijke inpassing van waterberging en vergroening vergoot leefbaarheid in stedelijk en landelijk gebied.

De waterbeheerders in Nederland zijn verantwoordelijk voor waterveiligheid, waterbeheer en waterzuivering. Duurzaam beheren en ontwikkelen vergt meer dan aanpassen van het fysieke watersysteem. Juist door de aanpak te combineren met ruimtelijke opgaven als verstedelijking, natuurontwikkeling en transitie van de landbouw ontstaan nieuwe kansen. Dat vereist vergaande samenwerking met andere partijen, zoals overheden, grondeigenaren en gebruikers. Daadwerkelijk met hen verbinden is voor veel waterbeheerders een nieuw terrein.

APPM helpt om het waterperspectief te verbinden met andere maatschappelijke opgaven in het fysieke domein. Dat doen we met inhoudelijke kennis van het werkveld en van bestuurlijke en politieke processen. Want leven met water vraagt om nauwe samenwerking.

Thema's

Landelijk gebied

Lees hier meer over dit werkveld.

Stedelijke bereikbaarheid

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Landelijk gebied

Lees hier meer over dit werkveld.

Stedelijke bereikbaarheid

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Voldoende en schoon water

Nederland heeft veel oppervlakte- en grondwater. Het is essentieel dat dit water schoon is en voldoende beschikbaar blijft. Zeespiegelstijging, temperatuurstijging en toenemende droogte door klimaatverandering vergroten het risico op tekorten en vervuiling. Naast blauwalg en verzilting neemt de hoeveelheid chemische stoffen, microplastics en medicijnresten in het water toe. Dit beïnvloedt niet alleen het ecosysteem, maar ook de drinkwatervoorziening.

De waterbeheerders zijn verantwoordelijk voor schoon en voldoende water. De afgelopen decennia richtten zij zich vooral op de eisen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) en op het afvoeren van water. Naast blijven voldoen aan de KRW ligt de nadruk nu meer op schoon water en het vasthouden ervan. Dat vraagt om samenwerking van alle betrokken overheden, maatschappelijke organisaties en de land- en tuinbouwsector.

APPM helpt om de nodige samenwerking in de gehele keten tot stand te brengen. Met kennis van de waterwereld zorgen we voor een vertaalslag naar maatschappelijk opgaven in het fysieke domein. En bouwen we bruggen om duurzame samenwerkingsvormen te ontwikkelen die leiden tot een leefbare inrichting van Nederland als waterland.

Watervisie voor Hoogheemraadschap Delfland
Kaderrichtlijn Water Rijn-West
Hernieuwde gietwatervoorziening Westland
KRW uitvoeringsprogramma en sturing voor waterschap Noorderzijlvest

Waterveiligheid

Werken aan waterveiligheid is nooit af. Hoewel er al veel is bereikt dankzij het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en Ruimte voor de Rivier, blijft er altijd werk aan de winkel. Vanuit puur technische trajectoplossingen is waarborgen van waterveiligheid verbreed naar aantrekkelijke gebiedsoplossingen gebaseerd op meerlaagse veiligheid. Zo leidt waterveiligheid tot mooiere en beter functionerende landschappen.

Versterking van kustzones en dijken gaat vaak samen met woningbouw, natuurontwikkeling en watergebonden recreatie. Zo vormt het een vliegwiel voor gebiedsontwikkeling. Deze combinatie vraagt om nieuwe allianties van publieke partijen en bredere vormen van participatie met omwonenden. Samenwerking met adviesbureaus en aannemers in projecten leidt tot interessante innovaties om maatregelen sneller, goedkoper, duurzamer en met minder overlast tot stand te brengen.

APPM weet hoe je die brede samenwerking kunt vormgeven. We helpen bij het opstellen van visies en plannen en hebben kennis van aanbesteden, contracteren en uitvoeren van waterveiligheidsprojecten. Versnellen is nodig én mogelijk met een combinatie van technische en bestuurlijk-organisatorische innovatie, plus een flinke portie lef.

Dijkversterking de dijk in Volendam
Dijkversterking Den Oever
Pilot 7 Kunstwerken
Hoogwateraanpak voor woningbouwontwikkeling in Vlaardingen

Klimaatadaptie in stedelijk gebied

De effecten van de klimaatverandering zijn zichtbaar envoelbaar. Dit vormt in stedelijk gebied een risico voor wateroverlast of juistdroogte en problemen met waterkwaliteit. Door toenemende verharding kan waterbij hevige regenval geen kant op en op warme dagen ontstaat hittestress.

 

Verdichting zet de leefbaarheid in en om de steden onderdruk. Goede inpassing van blauwgroene zones en andere klimaatadaptieve maatregelenhebben grote meerwaarde voor mens en omgeving. De kansen zijn legio en op veel plekkentoepasbaar. Denk aan blauwgroene daken die water vasthouden en voor verkoelingzorgen. Of een waterplein dat naast waterberging ook mogelijkheden biedt voorrecreatie.

 

De combinatie van klimaatoplossingen met wonen, werken enbereikbaarheid biedt kansen. Dat vraagt om samenwerking tot in de haarvaten vande stad. Denk aan overheden en bewoners, maar ook woningcorporaties,projectontwikkelaars en gebouweigenaren. APPM speelt een rol bij het betrekkenen verbinden van al die belanghebbenden. We hebben veel ervaring metgezamenlijke visievorming en ambitiebepaling maar ook met begeleiding vandaadwerkelijke uitvoering van programma’s en projecten met passende maatregelen.

Rotterdams Weerwoord
Alliantie Waterkracht

Waterinfrastructuur: beheer en aanleg

De waterinfrastructuur – ons stelsel van rivieren, beken, kanalen en plassen -  staat met elkaar in verbinding via keringen, stuwen, bruggen, sluizen en duikers. De opgaven voor waterveiligheid, waterkwaliteit en klimaatadaptatie vragen om fikse investeringen in onderhoud en vernieuwing van deze zogenoemde natte infra.

Het beheer, onderhoud en realisatie van infrastructuur op, in en aan het water vraagt om technische kennis, met zicht op innovaties en circulariteit. Onderhoud, renovatie en nieuwbouw vindt plaats binnen een complex samenspel van overheden, marktpartijen, bedrijven en bewoners. Daarbij is goed asset-, project-, contract-, en omgevingsmanagement essentieel.

APPM weet de weg in de waterwereld én in bestuurlijk Nederland. Met die combinatie van kennis van werkveld, markt, bestuur en organisatie ondersteunen we waterbeheerders zodat projecten binnen budget en planning verlopen. Zo zorgen we voor een leefbare en duurzame delta.

Pilot 7 Kunstwerken
Baggeren Amstel en Oostelijke Vechtplassen
Dijkversterking Neder-Betuwe

Landelijk gebied

Lees hier meer over dit werkveld.

No items found.
Wij willen Nederland mooier maken.

Met breed zicht op de fysieke leefomgeving en diep inhoudelijke kennis van de werkvelden zoeken we naar mogelijkheden om optimaal gebruik te maken van onze ruimte. Als vanzelf zoeken we naar integrale oplossingen, in de hele keten van beleid, strategie, ontwikkeling en uitvoering.

Contact