Kansen combineren voor een vitaal landelijk gebied

In het landelijk gebied staan we voor grote opgaven op het terrein van klimaat, duurzame landbouw, biodiversiteit, wonen en energie. Ook is het tijd om ons land beter weerbaar te maken voor grotere weersextremen met een natuurlijker en robuust watersysteem.


De opgaven waar we voor staan vragen ruimte, waarbij belangen van overheden, agrariërs, recreatieondernemers, beheerders en gebruikers samenkomen. Soms botsen ze, veel vaker kunnen ze elkaar versterken. Het eigenaarschap van gronden is versnipperd en er is geen natuurlijke regisseur die helpt om prioriteiten te stellen. De opgaven zijn vaak te groot om afzonderlijk te realiseren; combineren van kansen is des te belangrijker.


Dat vraagt om een gebiedsgerichte benadering en partnerschap op verschillende schaalniveaus tussen partijen uit verschillende sectoren. APPM voert de dialoog om te komen tot een gezamenlijke visie voor de inrichting van een gebied. We maken de vertaling naar een uitvoeringsprogramma, zorgen voor een passende organisatie en adviseren over bekostiging en spelregels. Zo werken we aan een vitaal landelijk gebied en maken we Nederland mooier.

Thema's

Landelijk gebied

Lees hier meer over dit werkveld.

Stedelijke bereikbaarheid

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Landelijk gebied

Lees hier meer over dit werkveld.

Stedelijke bereikbaarheid

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Gebiedsgerichte aanpak stikstof

De sterke toename van stikstofemissie en -depositie bedreigt Natura 2000-gebieden. Europese afspraken om de biodiversiteit voor toekomstige generaties te behouden vragen om uitgebalanceerde maatregelen. Zodat natuurbehoud hand in hand kan gaan met economische en maatschappelijke ontwikkelruimte.

Een gebiedsgerichte aanpak combineert de stikstofproblematiek met het creëren van een toekomstperspectief voor het landelijk gebied. Dat betekent per gebied kijken wat nodig en mogelijk is voor versterking van natuur, transformatie van landbouw en verbetering van de kwaliteit van bodem en water. Juist de samenhang biedt kansen om die aanpak vorm te geven.

APPMers zijn – vaak in opdracht van de provincie – betrokken bij het zoeken naar stikstofruimte in combinatie met versterking van het landelijk gebied. Met alle betrokkenen zoeken we kansen voor landbouw, woningbouw en mobiliteit waarbij tegelijk de natuur zich kan herstellen. We brengen het effect van maatregelen voor stikstofreductie en natuurherstel in kaart. We formuleren samenwerkingsafspraken en zetten in op een structureel andere aanpak met maatregelen voor de langere termijn. Een transitie die toekomstige ontwikkelingen mogelijk maakt én de natuur en de biodiversiteit stimuleert.

Gebiedsgericht aanpak stikstof provincies Flevoland, Zuid-Holland en Noord Brabant

Groen en blauw om de stad

De kracht van Nederland is de nauwe verstrengeling van stad en ommeland. In steden is een concentratie van wonen, werken, cultuur en vrijetijdsbesteding. Het landelijk gebied staat voor rust, voedselproductie, openluchtrecreatie en ruimte. Voor een optimale wisselwerking moeten we nabijheid van groen, water en buitenruimte in ‘de achtertuin’ van steden koesteren.

Dat vraagt om verbindingen die zorgen voor biodiversiteit, betere lucht- en waterkwaliteit en gezondere mensen. Een netwerk van wandelroutes, fietspaden en vaarwegen stimuleert actieve bereikbaarheid voor forens én recreant. Ze zijn het dragende netwerk van schone, groene en klimaatadaptieve stedelijke regio’s.

APPMers werken aan het versterken van groene en blauwe verbindingen rondom steden. Bovendien zijn we betrokken bij transformaties op de grenzen van stedelijk en landelijk gebied. We adviseren over woningbouw, energietransitie en andere ruimtevragers in combinatie met versterking van groen in en om de stad. We begeleiden plannen voor uitbreiding van duurzame mobiliteit over weg- en waterverbindingen. En adviseren over combinaties van recreatie met natuurontwikkeling, biodiversiteit, stadslandbouw en erfgoed. Zo maken we stedelijke gebieden groener, blauwer en mooier.

Gebiedsloods Oostelijke Vechtplassen
Programmamanagement Diemerscheg

Transformatie van het landschap

In het landschap strijden versterking van natuur en biodiversiteit, klimaatadaptatie, duurzame energieopwekking en voedselproductie om ruimte. Om onze landschappen voor de toekomst te behouden en er meer van te kunnen genieten, zijn scherpe keuzes nodig voor inrichting en gebruik.

Transities in de agrarische sector zijn mogelijk met blijvend perspectief voor de boeren. Denk aan kringlooplandbouw dat inzet op minimaliseren van grondstofgebruik en de bedrijfsvoering verbetert door het beperken van verlies van water, voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Of natuurinclusieve landbouw die zich richt op een productiewijze die de natuur niet belast of zelfs versterkt. Als hoeders van het landschap kunnen agrariërs ook een belangrijke rol spelen bij natuurbeheer en bij het bieden van recreatieve activiteiten.

APPM leidt transities om het water- en bodemsysteem anders in te richten waarbij er toch perspectief blijft voor economische activiteiten. Als onafhankelijke partij bepalen we samen met (gebieds)partijen, aangevuld met specialistische kennis uit ons netwerk, een gezamenlijke toekomst. Dat creëert een veranderingsgezinde voedingsbodem voor concrete stappen. Wij helpen de beweging in gang te zetten met bijvoorbeeld routekaarten en transitiepaden.

Kaderrichtlijn Water Rijn-West
Pilot bodemdaling Hoogheemraadschap van Rijnland
Gebiedsprogramma Laag Holland
Hernieuwde gietwatervoorziening Westland
Wij willen Nederland mooier maken.

Met breed zicht op de fysieke leefomgeving en diep inhoudelijke kennis van de werkvelden zoeken we naar mogelijkheden om optimaal gebruik te maken van onze ruimte. Als vanzelf zoeken we naar integrale oplossingen, in de hele keten van beleid, strategie, ontwikkeling en uitvoering.

Contact