Gebiedsloods Oostelijke Vechtplassen

De Oostelijke Vechtplassen is een hoogwaardig natuurgebied waar groen, water en cultuurhistorie samenkomen. Binnen dit unieke natuurgebiedspelen verschillende opgaven: de inrichting en het beheer van het Natuur Netwerk Nederland en Natura 2000-gebieden, het verbeteren van ecologische waterkwaliteit, te nemen baggermaatregelen, de inrichting van de openbare ruimte en behoud van het cultuurhistorisch landschap. Naast de natuurlijke waarden, speelt (water)recreatie in dit gebied een belangrijke rol. Om aan de slag te gaan met de toekomstbestendigheid van dit natuurgebied, is het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen getekend door 21 partijen. Het programma wordt geleid door de provincie Noord-Holland en behelst een tienjarig uitvoeringsprogramma met een budget van ruim € 77 miljoen. APPM verzorgde in opdracht van de provincie en namens alle partijen de rol van Gebiedsloods. De Gebiedsloods werd aangesteld voor het programmaonderdeel ‘transformatierecreatiesector’ en was gericht op verbinden van partijen, aanjagen van initiatieven en wegnemen van knelpunten voor de recreatie. De integratie van natuur en recreatie is hierbij een belangrijk speerpunt.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

No items found.
alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact