Werkveld
Energie
Water
Energie
Mobiliteit
Infrastructuur
Gebiedsontwikkeling

Wij werken aan de energie- en warmtetransitie, voor een toekomstbestendig en duurzaam Nederland

Met de energietransitie staat Nederland voor een ambitieuze opgave. Het Klimaatakkoord stelt dat 49% van de energie in 2030 van duurzame bronnen afkomstig moet zijn, stijgend naar 90% in 2050. Daarnaast heeft Nederland de ambitie om in 2050 onafhankelijk te zijn van aardgas als warmtebron. Ambities waar wij achter staan, maar ook die vragen om actie.

Deze transitie heeft namelijk groot effect op Nederland. Iedereen zal er iets van merken. Het vraagt om (nieuwe) bronnen voor de opwek van duurzame energie, en de inpassing hiervan in ons landelijk en stedelijk gebied. Ook voor de distributie en opslag van deze duurzame energie zijn nieuwe oplossingen nodig: een herziening van de energie-infrastructuur. Daarnaast gaan we onze gebouwen beter isoleren en anders verwarmen. En we zoeken naar meer duurzame manieren van vervoer in de vorm van bijvoorbeeld zero emissie bussen, vracht- en personenvervoer.

We zitten er al middenin: het Rijk, de provincies en regio’s formuleren visies en strategieën. Gemeenten staan voor de opgave om die ook concreet te vertalen naar hun gebieden en wijken. Marktpartijen moeten zich herpositioneren in de markt van opwekking en levering van energie. De eerste projecten worden gezamenlijk opgepakt.

Samenwerking en durf zijn onmisbaar bij het organiseren van de energietransitie. Samen met overheden en marktpartijen durven we uit te proberen wat werkt. Hoe we dat doen? We ontwikkelen effectieve vormen van samenwerken en ontwerpen processen om tot keuzes en resultaten te komen. Samen met bewoners zoeken we naar de balans tussen denken en doen. Zo werken we aan een duurzamer Nederland.

Thema's
Positioneringsvraagstukken
Regionale Energiestrategieën (RES)
Transitievisie warmte
Aardgasvrije wijken: de wijkaanpak
Energie-infrastructuur
Uitgelicht
Regisseur

Wij willen Nederland mooier maken. Met breed zicht op de fysieke leefomgeving en diep inhoudelijke kennis van de werkvelden zoeken we naar mogelijkheden om optimaal gebruik te maken van onze ruimte. Als vanzelf zoeken we naar integrale oplossingen, in de hele keten van beleid, strategie, ontwikkeling en uitvoering.

Lees hier meer over onze werkvelden en expertises:

Partners