Bouwen aan sterke verbanden om de opgaven van nu én morgen te lijf te gaan

Omvangrijke woningvraag, bereikbaarheid van steden, emissievrije mobiliteit, opwekking van duurzame energie en een klimaatbestendig Nederland. Allemaal opgaven van nu met een enorme complexiteit. De oplossingen zijn niet eenvoudig en niet enkelvoudig. Want de ruimte waarin dit alles een plek moet krijgen is schaars. En de oplossingen vragen om samenspel van verschillende partijen: binnen bestuurslagen van de overheid en met markt en maatschappij.

Veel organisaties weten APPM te vinden als ze aan zet zijn bij deze vraagstukken. Voor vakinhoudelijk advies, voor procesbegeleiding of voor hulp bij het opbouwen van een werkende organisatie. Wij kennen het speelveld van het openbaar bestuur en (ambtelijke) organisaties. We werken aan uiteenlopende sturings-, inrichtings- en samenwerkingsvraagstukken. Daarbij benutten we onze kennis van werkvelden in de fysieke leefomgeving en onze expertise in de gehele keten van beleid, strategie, realisatie en beheer.

Vanuit de inhoud helpen APPMers een goede bestuurlijke context neer te zetten voor mensen en organisaties. Doelen realiseren of de koers veranderen, vraagt vaak om een andere strategie of werkwijze. En in het verlengde daarvan om professionalisering van organisatieonderdelen, betere samenwerking binnen teams en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Zo bouwen we aan sterke verbanden: binnen organisaties, tussen organisaties en in tijdelijke organisaties.

Thema's

Landelijk gebied

Lees hier meer over dit werkveld.

Stedelijke bereikbaarheid

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Landelijk gebied

Lees hier meer over dit werkveld.

Stedelijke bereikbaarheid

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Governance en samenwerking

Op alle schaalniveaus zijn overheden betrokken bij grote opgaven als woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie en mobiliteitstransitie. De druk op de ruimte is hoog en de opgaven zijn niet afzonderlijk te realiseren. Juist de zoektocht naar de samenhang creëert ruimte voor vernieuwende aanpakken en oplossingen.

Er is zelden één probleemeigenaar. Die gedeelde verantwoordelijkheid vraagt om samenwerking met anderen en aanpassingen binnen de eigen organisatie. Want dat leidt tot realisatiekracht om de doelen te bereiken. Wat je met elkaar te doen hebt, is bepalend voor de organisatorische vormgeving en de invulling van de publiek-publieke en publiek-private samenwerking.

APPM adviseert over logische en passende governance. Vanuit de inhoud bouwen we aan bestuurlijke en ambtelijke samenwerkingsvormen die écht werken. APPMers ondersteunen bij de formulering van gezamenlijke ambities en agenda’s. En bij het inrichten van een doeltreffende organisatiestructuur met werkbare clustering van taken en activiteiten, een heldere rolverdeling en duidelijk eigenaarschap. Met als resultaat gedragen samenwerkingsafspraken en een succesvolle governance met commitment van iedereen.

OV-Alliantie Utrecht
Programma Zuid-Holland Bereikbaar
Samenhangende sturing op en uitvoering van ruimtelijke projecten in Leiden
Kaderrichtlijn Water (KRW) Rijn-West

Organisatieontwikkeling

Een verandering van koers of de uitwerking van nieuwe opgaven betekent vaak aanpassingen in organisaties. Hoe ontwikkel je visie en strategie met interne draagkracht? Hoe zorg je dat je organisatie en de mensen gesteld staan om de doelen te bereiken?

APPMers organiseren en begeleiden processen voor visie- en strategievorming mét de vertaling naar een passende organisatorische vormgeving. Dat doen we samen met de mensen die aan het werk zijn om de geformuleerde doelen daadwerkelijk te realiseren. Daarbij kijken we naar logische positionering, naar passende sturing en inrichting en hanteerbare werkprocessen. We helpen bij selectie van benodigde (financiële) middelen en een passend instrumentarium.

De voortdurend veranderende omgeving vraagt van medewerkers dat zij zich blijven ontplooien. De kennis en competenties van medewerkers en de synergie in het team maken het verschil. Om dat te bewerkstelligen ondersteunen wij organisaties om verder te professionaliseren. We begeleiden betrokkenen in hun teamsamenwerking, stimuleren individuele ontwikkeling en verzorgen opleidingen en trainingen. Zodat organisaties continu en blijvend verbeteren.

Professionalisering opdrachtgeverschap provincie Noord-Holland
Bestuursopdracht nutsvoorzieningen

Programmaontwikkeling

In het fysieke domein is het een puzzel om plaats te maken voor diverse ruimte vragende opgaven. De grote vraagstukken voor woningbouw, energie, klimaat en mobiliteit, zijn complex en bestrijken een lange termijn. Dat brengt onzekerheid en onderlinge afhankelijkheid met zich mee.

Programmatisch werken is een goede manier voor een doelgerichte aanpak en meer inzicht in de effecten van (voorheen losse) inspanningen. Dat betekent sturen op gezamenlijk geformuleerde doelen, gecoördineerd uitvoeren van verschillende projecten, monitoren van behaalde resultaten en waar nodig bijsturen. APPM ontwikkelt adaptieve ontwikkelpaden voor complexe (transitie)opgaven om beter te kunnen inspelen op veranderingen en onzekerheden.

APPMers ondersteunen bij het bouwen van programma’s. Met strategische positionering van een programma, formulering van doelen, opzetten van projecten die daaraan invulling geven en optuigen van de programmaorganisatie. Dat doen we bij programma’s binnen een organisatie en programma’s met verschillende partijen die aan gezamenlijke opgave werken. Steevast gaat het om goed vormgeven van het (gezamenlijke) programma met oog voor de dynamiek tussen programma en lijnorganisatie(s).

Slim laden voor iedereen
Programma Haarlem Aardgasvrij 2040
Programma Internationale Knoop XL
Programma duurzaamheid Vlaardingen

Methodieken en werkwijzen

De gereedschapskist van APPM is goed gevuld met methodieken en werkwijzen om tot resultaten te komen.

Serious games
Serious games zorgen voor verrassend waardevolle en constructieve gesprekken. De games van APPM combineren een goed doordacht en eenvoudig spelontwerp met relevante inhoud.

APPM Academy
Opgaven veranderen en professionals willen zich continu ontwikkelen. Onze bekendheid met de vraagstukken en dilemma’s waar professionals in de praktijk voor staan, hebben we vertaald in een divers aanbod van opleidingen en trainingen. Bijvoorbeeld de APPM Academy voor young professionals.

Faciliteren en modereren
APPMers faciliteren strategie- en werksessies en modereren conferenties, publieksavonden of congressen. Met de inhoudelijke opgave centraal en met oog voor de deelnemers gebruiken we creatieve, interactieve en inspirerende werkvormen. Bovendien kunnen we vanuit ons omvangrijke netwerk zorgen voor relevante content en inspirerende sprekers.

Evalueren
Terugkijken, leren en bijsturen is onmisbaar bij beleidsprocessen en uitvoeringsprojecten. Vanuit inhoudelijke kennis begeleidt APPM evaluaties van beleid, programma’s, projecten en samenwerkingen. We zorgen voor adequate reflectie en agenderen inzichten en verbeterpunten.

Beeldend adviseren
Verbeelding met bijvoorbeeld visuals, infographics en kunst helpt om associatief te denken. Dat voedt de dialoog, wakkert het debat aan en leidt tot (nieuwe) inzichten.

Game Dealmaking
APPM-opleiding Contractmanagement
Dagvoorzitterschap Asfaltdag (2018/2019)
Incompany-training Bouwteams Vitens

No items found.
Wij willen Nederland mooier maken.

Met breed zicht op de fysieke leefomgeving en diep inhoudelijke kennis van de werkvelden zoeken we naar mogelijkheden om optimaal gebruik te maken van onze ruimte. Als vanzelf zoeken we naar integrale oplossingen, in de hele keten van beleid, strategie, ontwikkeling en uitvoering.

Contact