Professionalisering opdrachtgeverschap provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland wil het ambtelijk opdrachtgeverschap bij de ontwikkeling, realisatie en instandhouding van infrastructuur professionaliseren. APPM is gevraagd de provincie hierover te adviseren. In het kader van het samenwerkingstraject “Samen sturen op weg” waren versterking van het opdrachtgeverschap en verbetering van de samenwerking tussen de directies Beleid en Beheer & uitvoering belangrijke thema’s. Door gezamenlijk verantwoordelijkheden, taken en onderlinge verwachtingen ten aanzien van de samenwerking te expliciteren werd de basis gelegd voor het formuleren van een versterkt opdrachtgeverschap en verbeterde samenwerking. APPM heeft het traject begeleid en hebben beide directies geadviseerd over de ontwikkelopgaven.

 

Nelleke Beerman: “Het expliciet maken van het verschil tussen de formele en informele samenwerkingslijn heeft de basis gelegd om het opdrachtgeverschap beter in te richten.”

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact