Expertises

— Beleid & strategie

Het bepalen van beleidsdoelen en ontwikkelen van effectieve strategieën om deze te realiseren

Beleid en strategie geven richting aan een opgave: wat wil je bereiken en hoe ga je daar komen? Om dit te definiëren is het belangrijk een beeld te hebben van het beoogde resultaat en criteria vast te stellen om te beoordelen of dit resultaat wordt behaald, en juiste keuzes worden gemaakt.

De basis voor een goede strategie is een eenduidig vertrekpunt, met heldere uitgangspunten en randvoorwaarden. Bovendien vraagt een goede strategie om inzicht in de belanghebbenden en hun belangen: een opgave staat niet op zichzelf. Om te komen tot haalbare strategieën is onze inhoudelijke kennis van de opgave vanuit de werkvelden cruciaal.

Nadat overeenstemming is bereikt over de te volgen strategie, formuleren we een ontwikkelagenda: een concreet plan om het doel stapsgewijs te bereiken. We hebben de overtuiging dat beleidsstrategieën alleen succesvol kunnen worden geïmplementeerd wanneer ze gedragen worden door alle betrokkenen. Het gehele proces om van beleidsdoel tot een gedragen ontwikkelprogramma te komen, doorlopen we dan ook in nauwe samenspraak met deze betrokkenen.

Zo ontwikkelen en formuleren we scherpe visies en duidelijke plannen, zodat ambities kunnen worden omgezet in realiteit.

Expertises
Ontwikkelstrategieën
Beleidsontwikkeling
Strategisch advies
Interactieve beleidsprocessen en participatie
Financiële strategieën en innovatieve bekostiging
Inspiratie, lezingen en master classes
No items found.
No items found.
regisseur

Wij willen Nederland mooier maken. Met breed zicht op de fysieke leefomgeving en diep inhoudelijke kennis van de werkvelden zoeken we naar mogelijkheden om optimaal gebruik te maken van onze ruimte. Als vanzelf zoeken we naar integrale oplossingen, in de hele keten van beleid, strategie, ontwikkeling en uitvoering.

Lees hier meer over onze werkvelden en expertises: