Ambities waarmaken met scherpe visies en duidelijke plannen

De opgaven van nu vragen om grote keuzes. Verstedelijking, mobiliteit, waterveiligheid, energietransitie en klimaatverandering: het zijn urgente opgaven die allemaal hun plek moeten vinden op een klein stukje aarde. Vraagstukken over verdeling van die schaarse ruimte vereisen een duidelijke richting en de durf om prioriteiten te stellen. Maar ook om een open blik voor kansrijke en elkaar versterkende combinaties.

Eenvoudig is dat niet. Alles lijkt even belangrijk, de opgaven zijn nauw verweven en de belangen soms tegenstrijdig. Gericht beleid en een gedragen strategie helpen om bepalende keuzes te maken. APPMers ondersteunen publieke en private partijen daarbij. Daarbij volgen we relevante trends en ontwikkelingen op de voet, zodat we weten wat er speelt. Sterker nog, we stimuleren innovaties en bouwen daarop voort.

We hebben ervaring met ontwikkeling van beleid en strategie en combineren dit met inhoudelijke kennis van de opgaven vanuit onze werkvelden. Deze combinatie is waardevol in een tijd waarin complexe vraagstukken in de fysieke omgeving onmogelijk los van elkaar zijn aan te pakken. We leggen verbanden zodat het beoogde beleid leidt tot duidelijke strategieën en concrete stappen.

Thema's

Landelijk gebied

Lees hier meer over dit werkveld.

Stedelijke bereikbaarheid

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Landelijk gebied

Lees hier meer over dit werkveld.

Stedelijke bereikbaarheid

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Beleidsontwikkeling

Om Nederland nóg mooier te maken en invulling te geven aan alle opgaven, is gericht beleid nodig in de fysieke leefomgeving. Dat vraagt om een scherp beeld van het beoogde resultaat. Want de basis voor doelgericht beleid is een eenduidig vertrekpunt en inzicht in omgevingsbelangen.

APPM biedt ondersteuning om de juiste vragen, de verschillende opties en effecten op tafel te krijgen. We formuleren heldere doelen en bepalen de criteria die van belang zijn bij het realiseren hiervan: waar moet het resultaat aan voldoen en hoe meten we dat? Met kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) leggen we het verband tussen doelen en maatregelen.

Implementatie van beleid is alleen succesvol als het breed wordt gedragen. Daarom vindt beleidsontwikkeling altijd plaats in nauwe samenspraak met alle betrokkenen. Bovendien ondersteunen APPMers de voorbereiding van bestuurlijke afwegingen en besluitvorming.

Position Paper ‘Van bezit naar gebruik’
Position paper ‘binnenstedelijk bouwen’
Strategie Nul Emissie Mobiliteit Rotterdam
OV-Alliantie Utrecht

Strategieontwikkeling

Om vastgesteld beleid te realiseren, zijn strategische keuzes nodig. Op welke manier kun je de beleidsdoelen bereiken? Wat is effectief, haalbaar en wenselijk in de betreffende context?

APPM helpt daarbij. Soms verduidelijken we strategische keuzes door verschillende scenario’s of extreme perspectieven uit te werken. Zo verkennen we de hoekpunten van het speelveld. Maar het kan ook zinvol zijn om juist voort te borduren op een reeds ingeslagen weg.

Strategieontwikkeling is een kwestie van samenspraak met diverse betrokkenen. De route en de gesprekken om tot een goede, gedragen strategie te komen, zijn minstens zo waardevol als het uiteindelijke plan zelf. Om de gekozen route te laten landen bij alle betrokkenen is het verhaal van groot belang. Daarom zorgen we voor krachtige verbeelding en heldere verwoording van de strategie.

Nationaal Toekomstbeeld Fiets
Programma Internationale Knoop XL
Toekomstbeeld OV 2040
Watervisie voor Hoogheemraadschap Delfland

Adaptief ontwikkelpad

In een dichtbevolkt land met schaarse ruimte is er per definitie samenhang tussen complexe opgaven in de fysieke leefomgeving. De variatie in tempo en aard van ontwikkelingen vraagt om een adaptief ontwikkelpad dat maatregelen integreert.

Een adaptief ontwikkelpad maakt het moment van strategische keuzes inzichtelijk. Het schetst de contouren en maakt een logische ordening van maatregelen en ontwikkelrichtingen. Het definieert kantelpunten die bepalen wanneer een volgende stap nodig of mogelijk is, rekening houdend met de doorlooptijd van besluitvorming.

Het is noodzakelijk strategische keuzes ten opzichte van elkaar te wegen en effecten van maatregelen te toetsen. Bovendien is het van belang om in de loop van de tijd flexibel in te kunnen spelen op veranderingen die zich voordoen. Dat is bij uitstek wat een adaptief ontwikkelpad mogelijk maakt.

APPM helpt om zo’n ontwikkelpad op te stellen. Dit is een dynamisch, interactief en gezamenlijk proces met een evenwichtige benadering vanuit de verschillende belangen.

Adaptieve ontwikkelstrategie zuidelijke Randstad
Adaptieve ontwikkelstrategie metropolitaan ov en verstedelijking

Participatie en draagvlak

Gedragen beleid en een succesvolle strategie vragen om inbreng van belanghebbenden. Dat leidt tot betere programma’s en projecten met draagvlak van alle betrokkenen. Met inspirerende en creatieve werkvormen, zoals serious gaming of gebiedstafels in de buitenlucht, organiseren we participatie die ertoe doet.

Ruimte voor inbreng van belanghebbenden vereist duidelijkheid over het doel en het vertrekpunt. Mogen mensen meedoen, meedenken, gaat het om inspiratie, acceptatie of een formeel akkoord? Een scherp doel voor de participatie helpt bij het formuleren van een heldere boodschap en vergroot de respons aanzienlijk.

Minstens even belangrijk is om vooraf vast te stellen welke onderdelen juist niet ter discussie staan. Dat voorkomt teleurstelling en dat mensen afhaken.

Zo werken we aan een breed draagvlak voor het beoogde eindresultaat.

RES 1.0 regio Rotterdam Den Haag
Rotterdams Weerwoord
Gebiedsgericht aanpak stikstof provincies Flevoland, Zuid-Holland en Noord Brabant
Participatiestrategie gebiedsontwikkeling 's Hertogenbosch

Financiële strategieën

Bekostigen van nieuw beleid vraagt om een gerichte financiële strategie. Of het nu gaat om woongebieden, bereikbaarheid, waterveiligheid of energietransitie, uiteindelijk moet er altijd geld komen om iets voor elkaar te krijgen.

Implementatie van de plannen is niet mogelijk zonder dat duidelijk is welke bekostigingsbronnen beschikbaar zijn en op welke termijn investeringen en afschrijvingen moeten plaatsvinden. APPMers ondersteunen bij het ontwikkelen van financiële strategieën en het opstellen van business cases, kosten-batenanalyses en kostenramingen. We helpen bij de opzet van (innovatieve) bekostigingssystematieken en (regionale) investeringsfondsen.

Daarbij koppelen we onze brede blik aan de benodigde, inhoudelijke diepgang. En we verbinden onze werkgebieden, want juist op de raakvlakken is ruimte voor innovatieve manieren van bekostiging. Zo liggen er interessante kansen bij het koppelen van ruimtelijke opgaven aan mobiliteits- of energievraagstukken, maar ook in slimme verbinding van publieke en private belangen.

Stelsel alternatieve bekostiging Schaalsprong OV
Ontwikkeling nationaal basisnetwerk voor logistiek laden (LoLa)

No items found.
Wij willen Nederland mooier maken.

Met breed zicht op de fysieke leefomgeving en diep inhoudelijke kennis van de werkvelden zoeken we naar mogelijkheden om optimaal gebruik te maken van onze ruimte. Als vanzelf zoeken we naar integrale oplossingen, in de hele keten van beleid, strategie, ontwikkeling en uitvoering.

Contact