Stelsel alternatieve bekostiging Schaalsprong OV

Den Haag en de regio groeien snel, en met de groei van de stad en regio groeit de vraag naar mobiliteit. Dit vraagt een opwaardering van het openbaar vervoer, de zogenaamde Schaalsprong OV. Met Schaalsprong OV is in de periode tot 2040 een investering gemoeid van circa € 3 miljard. De benodigde € 3 miljard zal voor een belangrijkdeel (ca. 2/3) opgebracht moeten worden door het Rijk (o.a. MIRT, investeringsfonds) en de metropoolregio (o.a. BDU). In het licht van de door het Rijk gehanteerde ‘wederkerigheid’ zal de gemeente het resterende bedrag (ca. 1/3) moeten bekostigen. Om het gemeentelijke deel te bekostigen, zijn nieuwe vormen van bekostiging nodig.

Onder leiding van APPM is samen met relevante stakeholders een stelsel van alternatieve bekostiging voor de gemeente Den Haag ontwikkeld. In dit kader zijn mogelijke maatregelen uitgewerkt en is een proces met relevante stakeholders (werkvloer, directie, bestuur, raad)doorlopen om draagvlak te verwerven voor de (gevoelige) maatregelen. Afhankelijk van de selectie van maatregelen resulteert dit in de komende 20jaar in een pakket aan maatregelen met een bandbreedte van €0,6 tot €2,3 miljard. Het betreft onder meer opbrengsten uit gemeentelijke deelnemingen, uit de groei van inwoners, opbrengsten uit de ontwikkeling van nieuw vastgoed, opbrengst uit bestaand vastgoed, opbrengst uit de exploitatie van ov, opbrengstuit parkeren, uit een toegangsheffing, uit reclame en toerisme.

  

Pepijn van Wijmen: “Om draagvlak te creëren voor alternatieve vormen van bekostiging, is het van groot belang om de gemeenteraad van meet af aan goed mee te nemen.”

 

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact