Succesvol projecten organiseren en realiseren vraagt om vakmanschap

Nederland staat voor gigantische én urgente maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving: klimaatverandering, energietransitie, een forse woningbouwopgave en bereikbaarheidsopgaven. Allemaal in schaarse ruimte en met een tekort aan vakmensen. Dit betekent veel voor de projecten van vandaag en morgen.

Door de druk op de openbare ruimte is er een sterke toename van stakeholders bij projecten. Er is veel dynamiek, meer complexiteit en daaruit voortvloeiende onvoorspelbaarheid van besluitvorming, regelgeving en prioritering. In deze context laten projecten zich minder goed vastleggen in (langjarige) plannen en contracten. Dit vraagt om adaptief werken, met minder nadruk op de klassieke wijze van beheersen van projecten en juist meer aandacht voor mensen en de omgeving.

Plannen omzetten in realiteit, dat is wat APPM doet. We werken aan projecten in alle werkvelden van de fysieke leefomgeving. Dat vergt kennis en vaardigheden. Oftewel: vakmanschap. APPMers weten hoe je projecten voorbereidt, organiseert, realiseert en succesvol afrondt. We zorgen voor Slim samenwerken tussen opdrachtgever en opdrachtnemers én met de omgeving. Daarbij gaan we voor duurzame oplossingen en maken we gebruik van innovatieve technologische mogelijkheden. APPMers realiseren concrete resultaten om trots op te zijn.

Thema's

Landelijk gebied

Lees hier meer over dit werkveld.

Stedelijke bereikbaarheid

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Landelijk gebied

Lees hier meer over dit werkveld.

Stedelijke bereikbaarheid

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Aanbesteden en contractmanagement

Een goede uitvraag is de basis voor een succesvolle aanbesteding. Uitgangspunt daarbij is de klantbehoefte, de opgave én wat de markt te bieden heeft. Slim Samenwerken is de sleutel tot succes. Dat betekent naast een evenwichtig contract, een gezond verdienmodel en een duidelijke toedeling van verantwoordelijkheden ook respectvol met elkaar omgaan. Mensen maken het verschil.

APPMers organiseren de interactie in het projectteam en de strategie richting eindbeheerders, inkopers, juristen, opdrachtgever en overige stakeholders. We zoeken de meest geschikte vorm voor contracten en samenwerkingen als basis voor het inkoopplan. Samen met de opdrachtgever formuleren we de uitvraag en stellen we de aanbestedingsdocumenten op.

Met de projectdoelen en een constructieve samenwerking voor ogen blijven we ook na de aanbesteding betrokken. Als contractmanager – vaak in IPM-team-verband – zorgen we voor (systeemgerichte) contractbeheersing en wijzigingenmanagement. Namens de opdrachtgever zijn we aanspreekpunt zodat de opdrachtnemers de opdracht succesvol kunnen uitvoeren.

Als er geschillen ontstaan en de samenwerking ontwricht raakt, zoeken APPMers oplossingen en helpen we bij afhandeling van (vertragings)claims. Zodat partners de samenwerking op constructieve wijze kunnen voortzetten.  

Herinrichting N241
Aanbestedingsstrategie Waarderpolder Rijnland
Living lab Strategisch hart Vitens
Aanbesteding laadinfrastructuur gemeente Groningen

Omgevingsmanagement

Projecten komen tot stand in interactie met een omgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren. Goed omgevingsmanagement zorgt voor verbinding met alle betrokkenen voor en tijdens de uitvoering van een project. Benutten van lokale kennis leidt tot een beter projectresultaat en voorkomt tegenvallers in tijd en geld.

De omgeving betrekken bij processen en projecten is mensenwerk. Het is een combinatie van luisteren en tegelijkertijd krachtig optreden. APPM bouwt hierbij op jarenlange ervaring. We schakelen soepel tussen de wensen en de taal van bewoners, ondernemers en bestuurders. We beschikken over passende methodieken – online en offline - en hebben een breed netwerk van gedragspsychologen, vormgevers, communicatiedeskundigen, landschapsarchitecten en ingenieursbureaus. Zo formuleren we de aanpak die past bij de opgave.

APPMers zijn deskundig op inhoud en proces om op soepele wijze te komen tot een omgevingsvergunning, MER, bestemmingsplanprocedures, projectplannen Waterwet of natuurvergunningen. Daarnaast organiseren we de conditionering in complexe omgevingen, zoals kabels en leidingen verleggen, archeologie en slim organiseren van bouwlogistiek. We waarborgen Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC) tijdens de bouw.

MIRT-Verkenning A15
Participatiestrategie gebiedsontwikkeling 's Hertogenbosch
Omgevingsmanagement Boskalis A10 West
Warm in de Wijk in Vruchtenbuurt Den Haag

Innovatie in projecten

Innovatie en nieuwe technologie bieden kansen om woningen, gebouwen en infrastructuur duurzamer, sneller, slimmer en meer circulair te bouwen. Het brengt betere en mooiere resultaten dichterbij, brengt energie in een project en in het projectteam, maar introduceert ook onzekerheid. Innovatie vraagt ruimte om uit te proberen en fouten te mogen maken. Dit staat van nature op gespannen voet met beheerst toewerken naar projectresultaten binnen vooraf vastgestelde kaders. Waar verantwoord en van meerwaarde durven we nieuwe technieken en werkwijzen in projecten in te passen.

Innovaties in projecten succesvol omzetten naar betere resultaten vraagt om kennis van technische inhoud en van het proces van innovatie in projecten. APPM heeft die kennis in huis. Binnen heldere kaders maken we duidelijke afspraken over ruimte en flexibiliteit voor vernieuwing. We bouwen aan vertrouwen bij de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever en aan draagvlak bij de eindbeheerders en de projectomgeving. We vertalen dit in goede interne en externe communicatie en heldere rapportages over de resultaten. Met de juiste (innovatieve) contracten en aanbestedingen zorgen we voor een bijpassende contractbeheersing.

Amsterdamse aanpak schone mobiele werktuigen
Digitale Automatische Koppeling ProRail
Living lab Strategisch hart Vitens
N243 Herinrichting

Duurzaamheid in projecten

Duurzaamheidsdoelstellingen vragen om een nieuwe manier van werken. Projecten vereisen bijvoorbeeld minder uitstoot, meer hergebruik van materialen, ruimte voor meer biodiversiteit en betere waterkwaliteit. Het begint met goed assetmanagement: niet opnieuw bouwen wat niet nodig is, zo eenvoudig kan het zijn. Bij nieuwbouw of transformatie is veel mogelijk met circulair en klimaatadaptief bouwen.

APPMers hebben de specifieke kennis om maximaal bij te dragen aan duurzaamheid in alle fasen van een project: ontwerp, voorbereiding, aanbesteding en uitvoering. We inventariseren met het projectteam en de opdrachtgever de mogelijkheden om zo veel mogelijk te verduurzamen en maken de vertaling naar de randvoorwaarden in een project.

Dit doen we ook vanuit de verantwoordelijkheid die ons trede-5-certificaat van de CO2-prestatieladder met zich meebrengt. Daarbij benutten we onze kennis van bijvoorbeeld klimaatadaptief en circulair bouwen (industrieel, flexibel en demontabel, IFD), de mogelijkheden van de inzet van zero-emissie-bouwmaterieel en van duurzame mobiliteit. We stimuleren andere marktpartijen, zoals ingenieursbureaus en bouwbedrijven, om ook maximaal bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen.

Handreiking aanbesteden Zero Emissie Bouwmaterieel
HOV in ‘t Gooi
Waterfabriek Wilp
Amsterdamse aanpak schone mobiele werktuigen

Programma- en portfoliomanagement

In onze leefomgeving is het een puzzel om plaats te maken voor diverse ruimtevragende opgaven. De grote vraagstukken voor woningbouw, energie, klimaat en mobiliteit zijn complex en bestrijken een lange termijn. Het realiseren van doelen is minder maakbaar en ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Dat brengt onzekerheid en onderlinge afhankelijkheid met zich mee. Programmatisch werken is een goede manier voor een meer doelgerichte aanpak en meer inzicht in de effecten van (voorheen losse) inspanningen. APPMers ondersteunen bij het bouwen en managen van programma’s.

Daarnaast vraagt de veelheid aan opgaven in het ruimtelijk domein om portfoliomanagement. APPM kan hierbij ondersteunen door de totale opgave te inventariseren en hierin te selecteren en te prioriteren. Daarbij is de bijdrage aan de strategische doelen van de organisatie leidend. Vervolgens ondersteunen we bij het plannen van middelen en mensen. We monitoren de bijdrage van projecten en programma’s aan de strategische doelstellingen. Zo halen we informatie op om de portfolio waar nodig bij te sturen.

Tour de Force
Schaalsprong energienet Brainport Eindhoven
Programma Haarlem Aardgasvrij 2040
Samenhangende sturing op en uitvoering van ruimtelijke projecten in Leiden

Projectgereedschapskist

Een timmerman zonder gereedschap, zo hoeft een APPMer zich gelukkig nooit te voelen. Wij hebben diverse methoden en werkwijzen ontwikkeld ter ondersteuning van onze activiteiten. Gereedschappen die zich kenmerken door krachtige concepten, praktische toepasbaarheid en een ogenschijnlijke eenvoud. Een selectie.

APPM Management Informatiesysteem (AMIS)
Een gestructureerd beeld van de overall status van een project. De overzichtelijke weergave maakt de projectstatus letterlijk in één oogopslag zichtbaar.

APPM Risicomanagement (RADAR)
Vijf logische stappen geven inzicht in de kansen en bedreigingen van een project. Het resultaat is een verbeterde projectbeheersing en een afnemend risicoprofiel.

APPM Budgetbewakingssysteem (ABS)
Budgetten, aangegane verplichtingen, producties en prognoses overzichtelijk vastgelegd in een professionele presentatie van financiële managementinformatie.

APPM maandelijkse rapportage (Aviertje)
De maandelijkse voortgangsrapportage is essentieel in de communicatie tussen projectmanager en opdrachtgever. Bij voorkeur zakelijk en beknopt: één Aviertje.

APPM Dashboard programmamanagement
Ondersteuning in het sturen en beheersen van programma’s met een overzicht van mijlpalen, strategische en operationele doelen en bestedingen (uren/euro’s).

APPM Projecten Keuring (APK)
Een team van ervaren APPM-projectmanagers beoordeelt of een project voldoende robuust is voor de volgende fase. Op basis van projectdocumenten en gespreken met het projectteam en de opdrachtgever toetsen we de kwaliteit van het project aan de hand van de projectscope en de zes beheersaspecten GROTIK.

APPM Contract Review
Een beoordeling of de aanbestedings- en contractdocumenten aanbestedingsgereed zijn. Daarbij letten we in ieder geval op herleidbaarheid en consequent doorvoeren van de projectdoelstellingen. Dit kan worden uitgebreid met een check op volledigheid, integraliteit, juistheid, juridische houdbaarheid en claimbestendigheid.

Grip op programma’s
Contractreview N307 Roggebot-Kampen
Wij willen Nederland mooier maken.

Met breed zicht op de fysieke leefomgeving en diep inhoudelijke kennis van de werkvelden zoeken we naar mogelijkheden om optimaal gebruik te maken van onze ruimte. Als vanzelf zoeken we naar integrale oplossingen, in de hele keten van beleid, strategie, ontwikkeling en uitvoering.

Contact