Aanbestedingsstrategie Waarderpolder Rijnland

Het Hoogheemraadschap van Rijnland werkt aan de renovatie van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) in Haarlem Waarderpolder: de realisatie van een grotendeels nieuwe AWZI op het terrein van de huidige installatie. Het project bestaat uit verschillende deelprojecten. Voor twee kritische deelprojecten heeft Rijnland APPM in 2022 gevraagd te adviseren over de inkoopstrategie. Het eerste deelproject betrof de renovatie en uitbreiding van de ‘sliblijn’, de installatie die zuiveringsslib verwerkt. Het belangrijkste kenmerk hiervan was dat de verbouwing plaats moet vinden terwijl de installatie in bedrijf blijft. Het tweede deelproject betrof de realisatie van een emissievrije installatie die stikstof verwijderd uit vrijkomend water. Meest opvallend hieraan is dat het innovatieve karakter. Nog nergens in Nederland is een dergelijke installatie op deze schaal gerealiseerd.

In verschillende werksessies hebben we de relevante kenmerken van de deelprojecten geïnventariseerd en op basis daarvan de meest voor de hand liggende opties met elkaar vergeleken. Dit heeft geresulteerd in een advies welke contractvorm en aanbestedingsprocedure voor de twee deelprojecten het meest geschikt zijn.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact