KRW uitvoeringsprogramma en sturing voor waterschap Noorderzijlvest

Eind 2027 eindigt de derde planperiode van de Kaderrichtlijn Water (KRW): een Europese richtlijn ten behoeve van de waterkwaliteit. De richtlijn schrijft alle Europese landen voor dat zij uiterlijk 2027 de doelen voor waterkwaliteit bereikt moeten hebben (tenzij natuurlijke omstandigheden dat beletten). Dit betekent onder andere voor de Nederlandse waterschappen dat zij in dat jaar alle hiervoor benodigde maatregelen uitgevoerd moeten. 2027 komt snel dichterbij en de organisatie en uitvoering van deze maatregelen gaat veelal niet snel genoeg. Daarom stellen de waterschappen zichzelf steeds vaker de vraag: gaan we het nog halen?

Zo ook bij waterschap Noorderzijlvest (NZV). Dit Groningse waterschap heeft een lijst aan maatregelen opgesteld om aan de KRW te voldoen, maar wilde weten hoe ze die maatregelen planmatig kon realiseren. Ook had NZV de behoefte aan een betere sturing op dit maatregelenpakket, zodat ze meer grip op de uitvoering zouden krijgen. De uitvoering is namelijk ingewikkeld verweven met andere activiteiten, zoals de gebiedsgerichte aanpakken van NZV en die van de provincies (de zogenaamde ‘PPLG’s’). Het idee was dat de organisatie met een betere sturing ook haar bestuur beter kon voorzien van het overzicht (stand van zaken). APPM is gevraagd om NZV te ondersteunen bij het ‘op orde krijgen’ van de KRW-maatregelenlijst, zodat die planmatig kon worden aangepakt. En bij het opzetten van de juiste sturing op de uitvoering van die maatregelen.

APPMers Geert Jan Zweegman en Floor van der Heijden zijn in de periode augustus 2022 tot juli 2023 met deze opdracht aan de slag gegaan. In twee fasen gingen zij te werk: in de eerste fase maakten zij een ‘foto’ van de huidige situatie en werkten aan een gedeeld beeld van het vraagstuk. Dit alles in nauwe samenwerking met de betrokken collega’s bij NZV. De tweede fase bevatte de blik vooruit: samen oplossingsrichtingen bepalen, een programma(structuur) bouwen en een sturingsmodel ontwikkelen.

Uiteindelijk leverden Geert en Floor met hun versie van het uitvoeringsprogramma een solide basis op waarmee NZV verder kon. Immers: een dergelijk programma is altijd in beweging en daarmee nooit af. Naast dit uitvoeringsprogramma hebben de twee APPMers een heldere sturingsorganisatie voor de KRW opgesteld, die door de organisatie werd gedragen en uiteindelijk is vastgesteld. Na oplevering heeft NZV een fulltime KRW Programmeur aangesteld die de werkzaamheden van APPM overnam, om blijvend grip op de uitvoering te houden.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact