Actualisatie Handreiking Trajectaanpak Unie van Waterschappen

De waterschappen hebben sinds 2017 te maken met nieuwe, strengere normen voor primaire keringen (de belangrijke dijken langs de zee en rivieren). Bij deze nieuwe normen hoorde destijds ook een nieuw instrumentarium om de dijken mee te beoordelen. De waterschappen zijn voortvarend aan de slag gegaan om al hun kilometers dijken aan de nieuwe normen te beoordelen. Deze zogenoemde (eerste) beoordelingsronde is inmiddels vergevorderd en de vervolgstap voor de waterschappen dient zich aan: hoe pakken we de hieruit voortvloeiende waterveiligheidsopgaven voor ieder dijktraject slim aan? Een dergelijk dijktraject beslaat in de meeste gevallen enkele tientallen kilometers en alle kleinere dijkvakken binnen het dijktraject hebben verschillende oordelen: het lijkt een soort ‘kralenketting’ met verschillende kleuren (oordelen). Hoe knip ik de opgave (eventueel) slim op, hoe stem ik af met de omgeving van de dijk, welke maatregelen tref ik waar en hoe zet ik die het beste weg in de tijd?

Om de waterschappen bij deze stap te ondersteunen is in 2018 is in opdracht van de Unie van Waterschappen een handreiking ontwikkeld: de Handreiking Trajectaanpak. De trajectaanpak is een instrument waarmee een waterschap voor een dijktraject een aanpak formuleert, afgestemd op de ontwikkelingen in de omgeving van de dijk en op de mogelijkheden van de eigen organisatie. Het zet aan tot een vroegtijdige integrale inventarisatie van opgaven en op basis daarvan een weloverwogen scopebepaling van de benodigde beheer- en versterkingsmaatregelen. Sinds 2018 hebben meerdere waterschappen dergelijke trajectaanpakken opgesteld en is er dus veel kennis en ervaring mee opgedaan. Hoog tijd om de handreiking uit 2018 een update te geven.

APPMers Floor van der Heijden en Alexander Smal zijn rond de zomer van 2023 door de Unie van Waterschappen benaderd met de vraag om deze actualisatieslag te maken. Zij organiseerden het proces, de overleggen met de begeleidingsgroep en de benodigde interviews en verrichten uiteindelijk het schrijfwerk. Dit resulteerde eind 2023 in een geactualiseerde versie, aangescherpt op scope en doelgroep en aangevuld met te inventariseren factoren en met ondersteuning van het keuzeproces.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact