8
April
2021

Mijlpaal: de RES 1.0 van regio Rotterdam Den Haag is klaar voor besluitvorming!

8
Apr
2021
Artikel
Suzanne Appelo
Foto
Willem de Kam

De RES 1.0 van regio Rotterdam Den Haag is klaar voor besluitvorming! In de afgelopen maanden werkten 23 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Zuid-Holland aan het vormgeven van de regionale energiestrategie. APPMers Suzanne Appelo en Douwe van Langelaar werkten als penvoerders elektriciteit en warmte mee aan deze opgave. Het resultaat? Een ambitieuze maar realistische strategie voor de komende jaren.  

“Sinds 2018 ben ik betrokken bij het RES team”, vertelt Douwe. “We begonnen met het vormgeven van het Energieperspectief 2050, waarin we de eerste bouwstenen voor de energiestrategie opnamen. Zo onderzochten we hoe we verwachtten dat de warmte- en elektriciteitsvraag in de regio zich zou ontwikkelen in de komende jaren, maar ook welke warmtebronnen we kansrijk achtten als alternatief voor verwarmen met aardgas. Verder bepaalden we langs welke ontwerpprincipes we mogelijkheden zagen voor inpassing van windturbines en zonnepanelen."

“Ik begon wat later aan dit project”, vult Suzanne aan. “Begin januari 2020 startte ik in het elektriciteitsteam. We werkten toen aan de concept-RES. In die periode voerden we veel gesprekken met alle belanghebbenden en zochten met behulp van die ontwerpprincipes naar kansrijke gebieden voor grootschalige duurzame elektriciteitsopwekking. Het opleveren van de concept-RES in april 2020 was een mooie mijlpaal.”

En toen: door naar de RES 1.0

Douwe: “Vervolgens zijn we in de zomer gestart met het daaropvolgende traject: de RES 1.0. De uitvoeringslijn warmte focuste zich op de inzet en verdeling van warmte in de regio. Hierbij spelen restwarmte en geothermie een belangrijke rol. De mogelijke warmte-uitwisseling is aan de hand van uiteenlopende scenario’s inzichtelijk gemaakt, waarbij is gekeken naar een centrale of juist decentrale invulling en naar hoe de scenario’s scoorden op publieke belangen zoals duurzaamheid en betaalbaarheid. De richtinggevende keuze van regio-partijen is een warmte-uitwisseling met een sterk bovengemeentelijk karakter. Écht een regionale samenwerking, dus! Voor de verdere realisatie in het traject van de RES 2.0 zijn sleutelprojecten geïdentificeerd.”

Suzanne: “Binnen de uitvoeringslijn elektriciteit zijn we de kansrijke gebieden uit de concept-RES verder gaan concretiseren. Daarbij stond de ruimtelijke kwaliteit centraal. Dit betekent dat alleen is gekeken naar zoekgebieden waarbij de ruimtelijke kwaliteit behouden blijft of versterkt wordt. Daarnaast is door alle partijen hard samengewerkt om meer inzicht te krijgen in de algehele haalbaarheid van die gebieden, bijvoorbeeld kijkend naar de samenhang met provinciaal beleid, of milieu- en veiligheidseisen. Maar ook de impact op het net en het draagvlak voor ontwikkeling van duurzame elektriciteitsproductie werd bekeken. Uiteindelijk hebben we op basis daarvan de regionale inzet zoals in de concept-RES opgenomen nader onderbouwd: In 2030 wekken we in deze regio tussen de 2,8 en 3,2 TWh aan duurzame energie op!”

Trots op het resultaat

“Er ligt nu een mooie strategie”, vertelt Suzanne. “Mét handvatten om ook tot uitvoering te komen. We zetten in op het benutten van daken om energie op te wekken, en we ontzien de natuur. De ruimtelijke kwaliteit staat voorop en we werken als regio samen om de kansen uit de RES te verzilveren.” Douwe vult aan: “Die samenwerking heeft ons gebracht waar we nu staan. En is keihard nodig om de energietransitie handen en voeten te geven. Deze RES is in elk geval een mooie basis daarvoor!”

In de komende maanden wordt de RES 1.0 bestuurlijk behandeld. Geïnteresseerd in de RES van Rotterdam Den Haag? Zie https://www.resrotterdamdenhaag.nl/.

Meer weten over de energietransitie en de Regionale Energie Strategie? Laat het Douwe of Suzanne weten!

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact