Bestuursopdracht nutsvoorzieningen

Met de Bestuursopdracht Nutsvoorzieningen wil de gemeente Amsterdam de ruimtelijke impact van bovengrondse en ondergrondse nutsvoorzieningen nader te onderzoeken. Door het eerder en beter bijeen brengen van ambities en opgaven moeten afwegingen meer integraal gemaakt worden. APPM heeft een ontwikkelstrategie opgesteld die inzicht en overzicht biedt in de verschillende programma’s (zoals bijvoorbeeld het programma ondergrondse energie-infra en het programma duurzaamheid) en die concrete handvatten biedt om op tactisch niveau activiteiten vanuit de verschillende programma’s meer in samenhang te brengen (gericht op middellange en lange termijn). Ook zijn daarbij aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van onder meer programmeerprocessen en de onderlinge samenwerking.

Kim Beckers: “Een goed ontwerp en inrichting van de openbare ruimte, waarin alle opgaven zo goed mogelijk worden ingepast, begint bij een goede afstemming tussen de betrokken afdelingen.  Een integrale aanpak van nutsvoorzieningen levert Amsterdam veel op: het zorgt voor effectievere besteding van middelen, gerichte afstemming en beperking van de overlast tijdens de bouw.”

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact