Stedelijke ruimte maken met oog voor de menselijke maat

In de stad komt alles samen. Forse opgaven moeten landen in weinig ruimte. Betaalbaar wonen, bloeiende bedrijvigheid, voldoende buitenruimte, maatregelen voor klimaatadaptatie, energietransitie en (nieuwe vormen van) mobiliteit. Hoe krijgt dit allemaal een plek? Hoe houden we de stad vitaal, veilig, betaalbaar en toegankelijk voor iedereen?

Hoe complex de puzzel ook is, combineren biedt ook oplossingen. Door slim verbindingen te leggen tussen de verschillende opgaven, brengen we ontwikkelingen verder. Kijk bij gebiedsontwikkeling naar het woningtekort én naar alternatieve energiebronnen. Zoek bij transformatie van bedrijfsterreinen ook naar waterberging en groenblauwe verbindingen. Maximaal mixen en mengen, dat is waar APPM voor staat. Want dat zorgt voor een levendige stad waarin we de ruimte optimaal benutten. Een stad die zijn verleden kent én klaar is voor de toekomst.

Met oog voor de menselijke maat werken we aan ontwikkelperspectieven voor stedelijke gebieden. We geven richting en sturing. Dit doen we met alle betrokken partijen, zoals overheden, bewoners, ondernemers, projectontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties. Gezamenlijk kijken we naar kansen voor specifieke stedelijke gebieden. Daaraan voegen we onze kennis, ervaringen en ideeën toe. Wat met een idee begint, weten wij om te zetten in werkelijkheid. Zo werken we aan ontwikkeling van stedelijke gebieden en maken we Nederland mooier.

Thema's

Landelijk gebied

Lees hier meer over dit werkveld.

Stedelijke bereikbaarheid

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Landelijk gebied

Lees hier meer over dit werkveld.

Stedelijke bereikbaarheid

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Regionale verstedelijking

Ruimtelijke vraagstukken ontstijgen vaak het lokale niveau. Steden groeien aan elkaar en het is zoeken naar de juiste balans tussen ruimte voor woningen en bedrijvigheid maar ook groen, duurzame energieopwekking en oplossingen voor klimaatadaptatie en bereikbaarheid.

Sterke stedelijke regio’s bieden volop kansen voor gerichte economische groei. Door te ontwikkelen vanuit eigen kracht ontstaan regio’s die elkaar niet beconcurreren, maar juist aanvullen. Binnen die regio’s hebben gemeenten op hun beurt een sterke, eigen identiteit en toegevoegde waarde. De interactie tussen stad en aantrekkelijk ommeland maakt Nederlandse regio’s uniek en aantrekkelijk.  

APPMers ondersteunen bij het schetsen van regionale perspectieven. We formuleren verstedelijkingsvisies en vertalen die in realistische doelen, programma’s en investeringsstrategieën. Heldere scenario’s maken goede afwegingen en scherpe keuzes mogelijk. Passende samenwerking versterkt de verbinding tussen partijen als het Rijk, provincies, regio’s, gemeenten en marktpartijen.

Met een omvangrijk en relevant netwerk op alle schaalniveaus en gerichte inhoudelijke kennis weten we partijen en opgaven te verbinden. Zo ontstaan sterke, goed bereikbare stedelijke regio’s waar het fijn wonen, werken en recreëren is.

Schaalsprong OV Utrecht
Adaptieve ontwikkelstrategie zuidelijke Randstad
Verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad
Investeringsagenda Regio West-Brabant

Gebiedstransformatie

De opgaven van deze tijd vragen om extra ruimte en aandacht. Het is nodig bestaande gebieden beter en slimmer te benutten voor woningen, werkgelegenheid, mobiliteitstransitie, klimaatadaptatie, energietransitie en leefbaarheid.Transformatie van binnenstedelijke gebieden brengt dit bij elkaar.

Bij herontwikkeling van bestaand gebied kunnen gevestigde belangen en bestaande functies botsen met ambities en opgaven. Dat vraagt om slim combineren van deze werelden met een samenhangende visie en daadkrachtige sturing op het proces. En om gemeentelijke samenwerking met eigenaren, projectontwikkelaars, bedrijven, bewoners en andere overheden. Zodat zij de handen ineen slaan en komen tot een gebalanceerde keuze over de toekomst van het gebied.

APPMers organiseren het proces om met alle stakeholders te komen tot een gedragen visie en ontwikkelstrategie. We adviseren over samenwerkingsvormen van publieke en private partijen en geven vorm aan de benodigde organisatie, bijbehorende overeenkomsten, partnerselectie, aanbesteding en contracten. We helpen bij de uitvoering van oplossingen op het gebied van energie, klimaat en mobiliteit. Inzet is een nieuw stuk stad waar mensen ook op de lange termijn fijn werken, wonen en recreëren.

Position paper ‘binnenstedelijk bouwen’
Gebiedsontwikkeling CID Binckhorst
Gebiedsontwikkeling Haven-Stad Amsterdam
Spoorzone Almelo-Westerdok

Stedelijke vernieuwing

De sociale kloof tussen betere en slechte wijken neemt toe en de leefbaarheid staat onder druk. Met name in naoorlogse wijken is sprake van problemen die elkaar versterken: armoede, criminaliteit, voortijdig schoolverlaten, ongezonde leefstijl, ontbreken sociale netwerken, slechte huisvesting en verloedering van de openbare ruimte.  

Doorbreken van de neerwaartse spiraal vraagt een lange adem en betrokkenheid van bewoners en gebiedspartners. Vanuit een integrale aanpak met een nieuw perspectief en concrete langjarige afspraken tussen gebiedspartners is verbetering van deze wijken mogelijk. Dat gaat niet vanzelf.

APPM ontwikkelt deze integrale en langjarige aanpak samen met bewoners en gebiedspartners, van zorg- en welzijnsinstellingen tot projectontwikkelaars en woningcorporaties. Samen bepalen we de ambities en de inhoudelijke focus plus bijpassende oplossingsrichtingen, zowel fysiek als sociaal.

We geven invulling aan deze aanpak met de uitwerking van samenwerkingsvormen, organisatie en financiering. Ook helpen we bij de vervolgstap van uitwerking in verbeterprojecten en we voeren deze projecten uit. Zo ontstaan betere wijken en meer kansengelijkheid voor alle bewoners in een stad.

Programma Haarlem Aardgasvrij 2040
Rotterdams Weerwoord
Pact Woensel Zuid
Stedelijke vernieuwing Almere Haven

Herbestemming van erfgoed

Historisch erfgoed geeft betekenis aan gebieden. Karakteristieke gebouwen zijn herkenbaar en geliefd. Verlies van de oorspronkelijke functie kan leiden tot leegstand en verval. Terwijl erfgoed juist veel waarde kan hebben voor de omgeving. Toch is een nieuwe bestemming vinden voor het erfgoed niet eenvoudig. Door verkoop kan het gebouw zijn publieke functie en waarde verliezen. Maar een historisch gebouw geschikt maken voor hedendaags gebruik, vraagt om flinke investeringen.

APPMers helpen keuzes te maken en bekostiging vinden. Met een afwegingskader brengen we de opties in kaart. We ontwikkelen concepten en maken nieuw beleid zodat het erfgoed weer van betekenis kan zijn. Met marktbenaderingsstrategieën zoeken we combinaties van publieke en commerciële functies. En naar de juiste partners om het erfgoed te ontwikkelen en te exploiteren.

Herbestemmingsprojecten nemen veel tijd in beslag. Wij verzorgen het proces- en projectmanagement van initiatief tot realisatie. Belangrijk is de communicatie met vaak zeer betrokken omwonenden, vrijwilligers en historische verenigingen. APPMers weten wat daarbij komt kijken. Zo zorgen we voor een nieuw leven van bijzondere gebouwen.

Herbestemming stadhuis Gouda
No items found.
Wij willen Nederland mooier maken.

Met breed zicht op de fysieke leefomgeving en diep inhoudelijke kennis van de werkvelden zoeken we naar mogelijkheden om optimaal gebruik te maken van onze ruimte. Als vanzelf zoeken we naar integrale oplossingen, in de hele keten van beleid, strategie, ontwikkeling en uitvoering.

Contact