25
November
2019

Mobiliteit en verstedelijking hand in hand in de Zuidelijke Randstad

25
Nov
2019
Artikel
Foto
Ministerie van I&W

De partijen in de Zuidelijke Randstad hebben vorige week in het jaarlijkse BO MIRT overleg de Adaptieve Ontwikkelstrategie Metropolitaan OV en Verstedelijking vastgesteld en het Integraal Verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad ondertekend. Hiermee geven de partners invulling aan een samenhangende en in tijd afgestemde ontwikkeling van bereikbaarheid en verstedelijking.

Aan de totstandkoming van beide producten heeft APPM mogen bijdragen. Ontzettend inspirerend om zo samen met alle partners en stakeholders te komen tot deze unieke en integrale aanpak! Wil je meer weten over de Adaptieve Ontwikkelstrategie, het Integraal Verstedelijkingsakkoord of over de rol van APPM? Lees het hieronder.

Adaptieve ontwikkelstrategie en Integraal Verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad

De Zuidelijke Randstad is een van de drukste regio’s van Nederland. De regio groeit de komende jaren verder en daardoor ontstaat een grotere behoefte aan betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen.Daarmee ligt er een extra opgave om het gebied goed bereikbaar te houden. De vraag naar openbaar vervoer blijft groeien en er komen steeds meer knelpunten.

Om deze opgaven in samenhang op te pakken is er, voor het eerst, één eindbeeld gevormd. Vorige week is tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT de Adaptieve Ontwikkelstrategie Metropolitaan OV en Verstedelijking vastgesteld. De ontwikkelstrategie laat zien hoe partners in een afgestemd tempo woningbouw en bereikbaarheidsmaatregelen gaan realiseren. Zo wordt gezamenlijk toegewerkt naar het geformuleerde eindbeeld.

Ook hebben bestuurders het Integraal Verstedelijkingsakkoord Zuidelijk Randstad ondertekend. Dit Verstedelijkingsakkoord bevat afspraken tussen Rijk en regio om een fors deel van de woningbouwopgave door middel van binnenstedelijke verdichting nabij de ‘Oude spoorlijn Leiden –Dordrecht’ en specifiek op 13 locaties te realiseren. Dit in nauwe samenhang met de afspraken over bereikbaarheid en ook afspraken over verduurzaming en verbetering van de leefomgeving. Een mooie stap op weg naar de uitvoering.  

De rol van APPM 

Samen met overheidspartners van Rijk en regio, met vervoerspartijen als ProRail en NS en met Gigi van Rhee van Stratelligence werkte APPM aan de Adaptieve Ontwikkelstrategie. De focus lag op het ontwikkelen van de inhoud: bijeenbrengen van bestaande plannen en beschikbare analyses, formuleren van gedragen ambities en criteria voor bereikbaarheid en verstedelijking. Vervolgens werd de vertaling gemaakt naar gedragen ontwikkelpaden en een gedeeld eindbeeld. Dit alles in een intensief traject met de partners. APPM heeft daarbij ook zorg gedragen voor de procesbegeleiding, een mooie uitdaging gezien de veelheid van partijen en belangen. Meer weten over dit project? Lees dit artikel uit ons magazine.

Ook in de ontwikkeling van het Integraal Verstedelijkingsakkoord ondersteunde APPM op vergelijkbare wijze het traject met partners van Rijk en regio. Zo hebben Rijk en regio met elkaar uitvoeringsafspraken gemaakt over de samenhangende ontwikkeling van bereikbaarheid en verstedelijking, ook in nauwe samenhang met energietransitie, klimaatadaptatie en leefkwaliteit.  

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact