Met doorzettingsvermogen werken aan het energiesysteem van de toekomst

De energietransitie gaat een nieuwe fase in. De afgelopen jaren hebben we gezamenlijk de opgaven gedefinieerd, ervaring opgedaan met nieuwe technieken en ontdekt op welke fronten nog stappen te zetten zijn. Wat haalbaar is, wordt onder andere ingegeven door fysieke én sociale omstandigheden.

Nu is het moment om daadwerkelijk stappen te zetten van strategie naar uitvoering. Om ambities in onder meer de Regionale Energie Strategieën (RES) en Transitievisies Warmte (TVW) te concretiseren. Uitwerking van plannen naar realiteit vraagt het uiterste van beleidsmakers, procesmanagers, projectleiders en bestuurders in dit nieuwe werkveld. Het gaat zowel om inpassing in het energiesystem als in de leefomgeving. Daarbij is realiseren van draagvlak en financiering is niet eenvoudig. Om gezamenlijk stappen te kunnen zetten is durf, uithoudingsvermogen en focus nodig.

APPM helpt met inhoudelijke kennis van het werkveld en van bestuurlijke en politieke processen. Maar vooral met ons doorzettingsvermogen: we weten dat de opgave complex is, dat het onmogelijk is om alle uitdagingen tegelijk op te lossen en dat maatregelen op weerstand kunnen stuiten. Daar schrikken we niet van terug. We adresseren knelpunten en vinden oplossingen. Samen met overheden, marktpartijen en bewoners.

Thema's

Landelijk gebied

Lees hier meer over dit werkveld.

Stedelijke bereikbaarheid

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Landelijk gebied

Lees hier meer over dit werkveld.

Stedelijke bereikbaarheid

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Regionale samenwerking

De regio is hét schaalniveau voor weloverwogen en richtinggevende keuzes voor de opwek van hernieuwbare elektriciteit, de transitie naar duurzame warmte en de ruimtelijke inpassing daarvan. In 30 energieregio’s zijn de strategische richtingen vastgelegd in een Regionale Energiestrategie (RES) en een Regionale Structuur Warmte (RSW). Nu is het tijd om door te pakken.

Regionale samenwerking om de energietransitie een boost te geven, kent veel spelers: gemeenten, provincie, waterschappen, netbeheerders, energiecoöperaties en tal van (semi)publieke, private en maatschappelijke partijen. Een onafhankelijke partij als APPM helpt om de onderlinge samenwerking strak te organiseren. We begeleiden processen en projecten en kunnen adviseren over financiering en bekostiging. Ook bij de gecompliceerde bestuurlijke besluitvorming bieden APPMers ondersteuning.

Zo zorgen we dat de benodigde stappen van strategie naar uitvoering zo soepel mogelijk verlopen. Daarbij is het van belang om de onzekerheden duidelijk te benoemen. Bij APPM zoeken we met een realistische blik naar wat wél mogelijk is.

RES 1.0 regio Rotterdam Den Haag
Schaalsprong energienet Brainport Eindhoven
Slim laden voor iedereen

Warmtetransitie in wijken

In het Klimaatakkoord zijn gemeenten aangewezen als regisseurs van de warmtetransitie. De eerste richtingen hiervoor zijn vastgelegd in de gemeentelijke Transitievisies Warmte (TVW). Daarin zijn startbuurten geselecteerd: buurten die voorop lopen bij het aardgasvrij maken van de gehele wijk en uiteindelijk de hele gemeente.

Hoe vertaal je een visie naar concrete stappen? Dat komt te staan in een wijkuitvoeringsplannen (WUP). APPM helpt gemeenten bij het opstellen daarvan. Er komt veel bij kijken: technische maatregelen voor de gekozen warmte-oplossing, transparante samenwerking met (markt)partijen, keuzemogelijkheden voor bewoners, verdeling van kosten en bewaken van de betaalbaarheid. Dit is bovendien het moment om meer wijkverbeteringen mee te pakken, zoals vergroening, onderhoud en verbetering van de leefomgeving en de gebouwen.

Een succesvolle wijkaanpak om de energietransitie vorm te geven, vraagt om dialoog en samenwerking. APPM heeft hiermee ruime ervaring vanuit ons wijkgerichte werk in gebiedsontwikkeling. Gecombineerd met onze kennis van energietransitie kunnen we gemeenten helpen om meters de maken met hun duurzame ambities. En om een efficiënte aanpak te ontwikkelen die duurzaam en opschaalbaar is.

Warm in de Wijk in Vruchtenbuurt Den Haag
WUP Alkmaar
De eerste wijken in Leiden aardgasvrij
De Vlaardingse Drevenbuurt van het gas af

Toekomstbestendige energie-infrastructuur

Ontwikkeling van een toekomstbestendige energie-infrastructuur is een urgente opgave binnen de energietransitie. Zowel bovengronds als ondergronds moet decentrale opwek en distributie van duurzame energie worden ingepast. Toenemende druk op de ruimte in Nederland vergt slimme combinaties en innovaties om duurzame elektriciteit en warmte te krijgen waar en wanneer deze nodig zijn.

Een stabiele energie-infrastructuur brengt de golven van productie van duurzame energie uit zon en wind in balans met pieken in de vraag. De aardgasvrije ambitie betekent bovendien een ingrijpende transitie, bijvoorbeeld door de aanleg van warmtenetten. Naast een technische opgaven is dit vooral ook een programmeringsvraagstuk met nieuwe rollen en samenwerkingen van provincie, gemeenten en netbeheerders.

APPM helpt knelpunten en oplossingsrichtingen in kaart te brengen. We ondersteunen de start van concrete initiatieven voor een duurzame energie-infrastructuur, op de juiste plek én op het juiste moment. En we begeleiden de aanbesteding en realisatie van grote infrastructurele projecten in samenwerking met marktpartijen. Daarbij hebben we oog voor toekomstige ontwikkelingen en bouwen we op kennis over financiering en eigenaarschap.

Schaalsprong energienet Brainport Eindhoven
Werkvloer energie-infrastructuur Overijssel
PMIEK Eindhoven
Energie Systeemontwerp Eindhoven (ESOE)

Opwekking hernieuwbare energie

Steeds meer hernieuwbare energie opwekken om de klimaatambities te realiseren. Dat is een pijler van de energietransitie. De richting is bepaald: In de Regionale Energiestrategieën (RES) zijn zoekgebieden aangewezen voor de opwekking van energie uit zon en wind. Ook initiatieven van marktpartijen en coöperaties vinden een plek in de regionale ambities.

Samen moeten alle projecten voldoende duurzame energie leveren voor de gebouwde omgeving. Dat vraagt om inpassing in het landschap van grootschalige opwekking met windparken en zonneweides. Maar nadrukkelijk ook om stimuleren van lokale opwek, via bijvoorbeeld zon op daken.

Opwekking van hernieuwbare energie heeft impact op de fysieke leefomgeving. Bij uitwerking van de zoekgebieden ligt de nadruk op combinaties van ruimtegebruik. Dat vergt regionale samenwerking en nieuwe rollen van gemeenten en provincies. En brede betrokkenheid door realiseren van lokaal eigenaarschap.

APPM helpt om dat complexe proces in goede banen te leiden. We organiseren samenwerking en begeleiden participatie. We werken stimuleringsmaatregelen uit ondersteunen prioriteringen en afwegen van belangen. En we begeleiden de daadwerkelijke realisatie met marktverkenningen, aanbestedingen en projectmanagement.

40.000 zonnepanelen waterschap Drents Overijsselse Delta
Regiocoördinatie zon boven parkeerplaatsen IJZK
Windturbines Rotterdam
Zon op infra Brabant

Elektrisch vervoer

Lees hier meer over dit werkveld.

No items found.
Wij willen Nederland mooier maken.

Met breed zicht op de fysieke leefomgeving en diep inhoudelijke kennis van de werkvelden zoeken we naar mogelijkheden om optimaal gebruik te maken van onze ruimte. Als vanzelf zoeken we naar integrale oplossingen, in de hele keten van beleid, strategie, ontwikkeling en uitvoering.

Contact