Pilot 7 Kunstwerken

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft een grote kunstwerkopgave, waaronder het waterveilig maken en waar mogelijk restaureren van zeven sluizen aan het IJsselmeer en de Waddenzee. Dat zijn vaak eeuwenoude sluizen met een monumentale status, die grenzen aan natuurgebieden. De 7 sluizen zijn gebundeld in één project, genaamd Pilot 7 Kunstwerken. Het project is onderdeel van het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Voor de verkenningsfase tot en met de oplevering van het project is één samenwerkingscombinatie van een ingenieursbureau en aannemer gecontracteerd, TAUW en Friso Civiel. APPMer Jeroen van der Hoeven is sinds 2019 projectmanager van HHNK voor deze opgave. In deze rol is hij verantwoordelijk voor het laten slagen van de langdurige samenwerking tussen HHNK en de marktpartijen en het gebundeld laten uitvoeren van de versterking van de 7 geografisch verspreid liggende kunstwerken. De pilotstatus van het project vraagt ook om veel aandacht voor kennisdeling, wat onder meer met 3 symposia “Hansje Brinker en de Kerende Kunstwerken” is ingevuld.

In juli 2022 is de realisatiefase succesvol afgesloten. De doelstellingen zijn behaald: de planning bij de start van de verkenningsfase is waargemaakt, de risico’s in de realisatiefase zijn in de planuitwerkingsfase grotendeels gemitigeerd of voorkomen én het project is ruim binnen budget afgerond met een tevreden omgeving. De sleutel tot succes lag hier in een ijzersterke samenwerking vanaf de verkenningsfase tussen het ingenieursbureau, de aannemer en het hoogheemraadschap als één team. Het ontwerp en de tijdsverantwoordelijkheid lag bij de markt, wat zorgde voor eigenaarschap en risicobeheersing. De verschillende beheerders van HHNK waren vanaf de start verkenningsfase betrokken en gaven bij elke faseovergang een beheerdersverklaring af. Tot slot verliepen de faseovergangen soepel, omdat er geen aanbestedingen meer nodig waren en daarmee ook geen overdracht van werk aan nieuwe marktpartijen.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact