MIRT-Verkenning Rottepolderplein

In mei 2019 is gestart met de MIRT-Verkenning Rottepolderplein, met als doelstelling om de doorstroming op dit knooppunt van autosnelwegen te verbeteren. Het knooppunt kent een zeer complexe vormgeving en omvat eigenlijk twee aansluitingen van hoofdwegen (A200 en N205) op de A9. Op verschillende punten voldoet het knooppunt niet meer aan de huidige richtlijnen. Een randvoorwaarde bij de verkenning was dan ook dat de verkeersveiligheid niet mocht verslechteren als gevolg van voorgestelde maatregelen.

In een proces met de regionale overheden en belanghebbenden uit het gebied is gezocht naar mogelijke oplossingen voor de knelpunten binnen het onderzoeksgebied. Het taakstellende budget gaf daarbij in grote mate richting: al snel werd duidelijk dat niet alle bestaande knelpunten konden worden opgelost. In november 2022 is een pakket van maatregelen (voorkeursalternatief) voorgelegd aan de minister ter besluitvorming.

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stuurde APPMer Wouter van Iperen als procesmanager het consortium aan dat alle inhoudelijke uitwerkingen en onderzoeken verzorgde. Het consortium bestond naast APPM uit de bureaus Tauw, Goudappel, Rebel Group en wUrck landschapsarchitecten.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact