Ontwikkelplan Mobiliteitshubs Provincie Noord-Brabant

In haar visie ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’ heeft de provincie Noord-Brabant de kaders uitgezet voor de ontwikkeling van gedeelde mobiliteit. Mobiliteitshubs spelen daar een belangrijke rol in. Een hub is in onze ogen een OV-knooppunt en/of een geclusterde, ruimte-efficiënte parkeeroplossing voor meerdere doelgroepen (openbaar, dubbelgebruik) die een naadloze overstap van het ene naar het andere vervoermiddel mogelijk maakt. Mobiliteitshubs vormen daarmee een essentiële schakel in het systeem van gedeelde mobiliteit. Naast dat de hub dient als overstap van de auto of fiets naar het OV, is het ook een plek waar functies kunnen worden toegevoegd (horeca, pakketmuur) of gebruikers kunnen verblijven (flexwerkplekken, overlegruimtes).

APPM heeft in een intensief traject samen met de provincie Noord-Brabant en betrokken gemeenten in de regio West-Brabant vorm en inhoud gegeven aan een ontwikkelplan voor mobiliteitshubs in West-Brabant. Voor 40 locaties in West-Brabant is inzichtelijk gemaakt wat het huidige gebruik is, hoe de potentie en urgentie van de hubs wordt ingeschat op basis van kwantitatief en kwalitatief onderzoek en welke voorzieningen nu aanwezig zijn. Vervolgens is voor elke locatie aangegeven wat in onze ogen het gewenste voorzieningenniveau van een hub is. Op basis van een inventarisatie met alle betrokken gemeenten is zowel gekeken naar het draagvlak voor mobiliteitshubs bij belangrijke lokale stakeholders als naar mogelijke raakvlakken met andere projecten in de omgeving van de hub.

De urgentie van een mobiliteitshub wordt bepaald door een combinatie van een score op beide aspecten stakeholders en raakvlakprojecten. Door de potentie en urgentie van hub tegen elkaar uit te zetten in een grafiek ontstaat een helder beeld welke locaties de hoogste urgentie en potentie hebben. In combinatie met de beschikbaarheid van financiële middelen bij elk van de betrokken gemeenten wordt een prioritering en daarmee fasering helder.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact