Goederencorridor Noordoost Europa (GNOE)

Nederland heeft mede door zijn geografische ligging een sterk logistiek systeem en daarmee een goede uitgangspositie om nationaal en mondiaal een belangrijke rol te spelen in de transportsector. De EU heeft de klimaatambitie om goederenvervoer veel minder over de weg en veel meer over het spoor te laten gaan. De omvang en groei van het goederenvervoer via spoor zorgt echter in de huidige situatie al tot hinder voor bestaande woningen en beperkt de woningbouw langs het spoor. Ook in de Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV 2040 (februari 2021) wordt, op basis van uitgebreid onderzoek, geconstateerd dat een (andere) keuze voor spoorgoederenroutering van West en Zuid Nederland naar Duitsland en verder naar Noordoost Europa een randvoorwaarde is voor het oplossen van meerdere vervoersknelpunten in het land en het adequaat kunnen faciliteren van het goederenvervoer richting 2040.

Van oktober 2021 tot maart 2022 heeft APPM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een zogenoemde OAO-notitie (opgave, afbakening en omgeving) opgesteld. Zo’n OAO-notitie kun je deels zien als een plan van aanpak voor een op te starten corridorstudie naar de spoorgoederenroutering van Zuidwest Nederland naar Noordoost Europa. Deze notitie is tot stand gekomen met de actieve inbreng van een groot aantal stakeholders van relevante overheden, belangenorganisaties en vertegenwoordigers uit de spoor- en transportwereld en vastgesteld tijdens de landelijke OV- en Spoortafel in juni 2022. Daarmee geeft de notitie belangrijke input voor het opstarten van deze corridorstudie.

APPMers Erik van der Kooij, Michiel Venne en Lea Hümbs hebben het proces tot opstellen van de OAO-notitie begeleid en de notitie in nauwe samenwerking met de stakeholders opgesteld.

Bekijk hier de OAO-notitie

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact