Rotterdamse route voor smart mobility

In 2020 en 2021 werkte APPM samen met Goudappel aan een smart mobility-koers voor de gemeente Rotterdam. Hoewel de gemeente al diverse smart mobility projecten en pilots had lopen (een schatkaart vol) ontbrak focus en regie. Wat ons betreft onmisbaar om smart mobility echt te laten bijdragen aan de mobiliteitstransitie die gaande is.

Samen met de gemeente en de belangrijkste stakeholders hebben we bepaald wat smart mobility voor Rotterdam betekent. Dat is uiteindelijk het ontwikkelen en toepassen van innovatieve technologieën, het gebruiken van beschikbare data en inzetten op digitalisering. Waarbij smart mobility is nooit een doel op zich en draagt altijd bij aan de doelen en ambities in de stad zoals vastgelegd in de Omgevingsvisie en het Stedelijk Verkeersplan Rotterdam. De reiziger staat centraal en dus speelt naast technologie en digitalisering ook gedrag en het toegankelijk maken van mobiliteit een grote rol.

In het proces hebben we de toepassing van smart mobility gekoppeld aan de leidende principes van de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak (RMA). Dat heeft geleid tot een routekaart richting 2030 en een handelingsperspectief. Een mooi nieuw uitgangspunt om aan de slag te gaan. Waarbij de gemeente en haar partners nu de mogelijkheid hebben om de koers bij te sturen. Het duiden van rollen en verantwoordelijkheden heeft tot het inzicht geleid dat smart mobility bij uitstek een thema is dat verweven is met verschillende clusters (binnen diverse afdelingen). Van verkeersmanagement, deelmobiliteit & hubs, verkeersveiligheid, 0-emissie tot logistiek. Samenwerken is dus onmisbaar om gezamenlijke ambities te behalen.

Anne Diepenbroek heeft het proces om te komen tot een Rotterdamse route voor smart mobility getrokken en begeleid van september tot en met juni 2021. Bart Heijnen was als strategisch adviseur betrokken. De collega’s van Goudappel hebben gezorgd voor de inbreng van inhoudelijke expertise en verbeeldende kracht in de diverse tussenproducten.

Anne Diepenbroek: “Het opstellen van een Rotterdamse Route voor Smart Mobility was een ware zoektocht. Aan de hand van schatkaart hebben we de ‘schat’ gevonden, een grote stap voorwaarts naar een veel meer gerichte en duidelijk aanpak voor smart mobility in Rotterdam. Het is nu zaak om de koers te gaan volgen!”

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact