Investeringsagenda laadinfrastructuur regionale overheden

Nederland heeft stevige ambities op het gebied van elektrisch vervoer. In het Klimaatakkoord (2019) zijn afspraken gemaakt over de ingroei van emissievrije wegvoertuigen en vaartuigen. Alleen met bijpassende laadinfrastructuur is het mogelijk deze afspraken waar te maken. In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is dan ook afgesproken dat laadinfrastructuur geen belemmering mag zijn bij de overstap naar elektrisch vervoer. Het coalitieakkoord (december 2021) zet bovendien in op het versnellen van de realisatie van de laadinfrastructuur.

De opschaling van laadinfrastructuur vraagt om investeringen vanuit overheden (Rijk, provincie en gemeenten), marktpartijen en (toekomstige) gebruikers. Begin 2023 hebben APPMers Bram Caris, Harm-Jan Idema, en Flip Steenbrink in opdracht van RVO en de NAL in kaart gebracht welke out-of-pocket investeringen er vanuit welke partij nodig zijn voor het realiseren van de laadinfrastructuur.

Dit heeft geleid tot een investeringsraming die voor elk van de zes NAL-regio’s inzichtelijk maakt welke investering in laadinfrastructuur er tot en met 2030 benodigd zal zijn voor de modaliteiten personen- en bestelvoertuigen, logistiek, OV-bussen, bouwmaterieel, taxi- en doelgroepenvervoer, landbouwvoertuigen, binnenvaart en pleziervaart en aan welke partijen deze investeringen ten deel vallen. Voor het publieke deel van de investeringen geeft het rapport verschillende mogelijkheden voor financiering.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact