Toekomstbeeld stedelijke zonering

Zero-emissiezones voor mobiliteit (ook wel nul-emissiezones of uitstootvrije zones genoemd), waarbij verkeer in een vastgestelde zone alleen is toegestaan als het zero-emissie is, is een effectief middel om CO2-uitstoot te verlagen en luchtkwaliteit te verbeteren. In 2019 is in het Klimaatakkoord afgesproken dat in 30 tot 40 (middel)grote gemeenten in Nederland vanaf 1 januari 2025 zero-emissiezones voor stadslogistiek worden ingevoerd.

Vanuit meerdere gemeenten bestaat de wens om, naast stadslogistiek, ook andere voertuigcategorieën zoals doelgroepenvervoer, brom- en snorfietsen, mobiele werktuigen en personenauto’s aan de zero-emissiezones toe te voegen. Zeker als dit een significante bijdrage levert aan de verbetering van de luchtkwaliteit en/of klimaatdoelstellingen. Dit moet wel gekoppeld zijn aan een realistisch tijdspad, dat rekening houdt met onder andere betaalbaarheid van uitstootvrije voertuigen en met de verschillende eigenschappen van de diverse doelgroepen.

Voor het ministerie Infrastructuur en Waterstaat is door APPMers Mark van Kerkhof en Nathan Baak een adviesrapport opgesteld over het Toekomstbeeld stedelijke zonering. In gesprek met gemeenten, branchevertegenwoordigers, het Formule E-Team en beleidsmedewerkers van het ministerie zijn de ambities van gemeenten, haalbaarheid van scenario’s en mogelijke gevolgen voor de weggebruiker besproken. Enerzijds vormde dit de input voor de aanpassing van de bebording voor zero-emissiezones vanaf 2025, anderzijds is hiermee een set aan aanbevelingen opgesteld voor toekomstig beleid:

• Organiseren van een integraal programma stedelijke zonering, waardoor toegang- en overgangsregels van de verschillende voertuigcategorieën goed op elkaar zijn afgestemd

• Ontwikkelen van afsprakenkaders voor de (relevante) voertuigcategorieën waarvoor deze momenteel nog ontbreken, namelijk personenauto’s en brom- en snorfietsen

• Onderhouden van een actieven evaluatie van overgangsregelingen en financiële ondersteuning, om blijvend aansluiting de houden tussen ambitie en een realistische aanpak

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact