Projecten

Pijler 1 - interne organisatie

Slim samenwerken begint in je eigen organisatie. Zorg ervoor dat jouw kant van de organisatie bereid en in staat is tot écht samenwerken om daarmee het projectsucces te realiseren. Dit vraagt om passende competenties, houding en gedrag, en op relevante aspecten, zoals voldoende tijd beschikbaar hebben  en de juiste deskundigheid hebben om inhoudelijk de goede (gespreks)partner te zijn.

Met de APPM Projecten Keuring (APK) toetsen wij of het project gesteld staat voor samenwerking met de opdrachtnemer. Dit deden we bijvoorbeeld voor Waternet, bij het project De nieuwe N200.

Belangrijke aanbevelingen voor deze pijler zijn:

Zorg voor gecommitteerd management

Zorg ervoor dat het verantwoordelijke management ook achter de  aanpak voor en van samenwerken staat. (Nieuwe) samenwerkingen vragen om bewuste aandacht en investeringen.  Het is van essentieel belang dat het management hier achter staat, commitment toont en vertrouwen heeft. Het management heeft een belangrijke rol bij het vormgeven van de samenwerking en de manier waarop de samenwerking in de praktijk wordt ingevuld. Steun, stimulans en een positieve houding over samenwerking is daarbij van doorslaggevend belang.

Organiseer professioneel opdrachtgeverschap

Zorg voor professioneel opdrachtgeverschap. Dit vraagt om betrokkenheid van de directe opdrachtgever, maar ook die van andere bepalende stakeholders. Denk hierbij aan de bestuurlijke opdrachtgever, de beheerder en (meebetalende) partners. Investeer hier continu in,  om samen sterk te staan ongeacht welke situatie zich voordoet. Zo ben je gezamenlijk ook voorbereid op situaties waarbij issues opgelost of opgetreden risico’s beheerst moeten worden. Samen uit, samen thuis vanuit het gezamenlijke belang blijft hierbij het leidende principe. Dit perspectief op slim samenwerken, maar ook de APPM piramide helpt in het goed vormgeven van dit opdrachtgeverschap.

Heb aandacht voor kwaliteit en instelling

Zorg ervoor dat het team over de juiste kwaliteiten beschikt in de zin van houding en gedrag, en competenties. Ten eerste is het van belang dat het team voldoende tijd heeft en over de juiste inhoudelijke deskundigheid beschikt om een goede gesprekspartner te zijn voor de andere partij. Ten tweede moeten alle teamleden over de juiste instelling beschikken: bereid en in staat zijn om samen te werken met de wederpartij.

Wat de samenwerking vraagt van teamleden verschilt per fase van het project. Dit maakt dat de ene projectfase beter bij een persoon past dan de andere projectfase. Durf daar ook naar te handelen. Individuele en groepscoaching kan hierbij helpen. Ook hiervoor heeft APPM samenwerkingscoaches beschikbaar.

Contact