Projecten

NP RES

Ondersteuning van alle regio’s met integraal programmeren en slimme oplossingen

Het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NP RES) ondersteunt de 30 energieregio’s bij het maken en uitvoeren van hun Regionale Energie Strategie (RES). Onder meer door het agenderen van knelpunten in het realiseren van het doel: het grootschalig opwekken van 35 TWh duurzame energie op land in 2030. Een van die knelpunten is de snelheid waarmee we ons huidige, centrale energiesysteem moeten omvormen tot een duurzaam, decentraal systeem.  

Samen met de regio’s, netbeheerders en de opdrachtgevende partijen* van het NP RES denkt en werkt het programma mee aan oplossingsrichtingen voor dit knelpunt. APPMer Suzanne Appelo is hier als thematrekker energiesysteem nauw bij betrokken.

Tweesporenbeleid

De oplossing voor netcongestie wordt gezocht in prioriteren en programmeren enerzijds, en het toepassen van slimme oplossingen anderzijds. Suzanne: “Niet alles kan, en niet alles kan nú. Dat vraagt om keuzes: wat kan wel en niet, en wat doen we wanneer? Tegelijkertijd verzamelen en delen we mogelijkheden om het elektriciteitsnet slimmer en efficiënter te benutten. En daarmee uitbreiding van energie-infrastructuur te minimaliseren.”

Complexe puzzel

“Het realiseren van een samenhangend energiesysteem is een supercomplexe puzzel”, zegt Suzanne. “Allereerst vanwege het grote aantal puzzelstukjes. Het energie- en ruimtevraagstuk raakt vrijwel alle beleidsvelden. Je hebt te maken met techniek, wet- en regelgeving, en tal van mensen en organisaties die op een nieuwe manier moeten gaan samenwerken. Ten tweede is het schaken op verschillende borden. Het gaat om oplossingen voor nu én later.”

Beginnen

De druk is groot om alle puzzels in de energietransitie snel én meteen goed te leggen. Suzanne: “Wat we nu doen is de basis voor de toekomst. Het is dus belangrijk om daar goed over na te denken. Daarnaast is er lef nodig om ook gewoon te beginnen en dingen uit te proberen. Want stilzitten en naar anderen kijken, gaat ons in elk geval niet vooruit helpen.”

*Het NP RES is een programma in opdracht van het Ministerie van EZK, het Ministerie van BZK, het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen.

Contact