UITGELICHT

Energietransitie: van visie naar praktijk

z

Sinds de ondertekening van het Klimaatakkoord worden in het hele land duurzame ambities geformuleerd. Nu het tijd is om alle visies en strategieën te vertalen naar de praktijk, blijkt de huidige energie-infrastructuur niet altijd klaar voor (meer) decentrale opwekking en elektrificatie. Ook de ruimtelijke inpassing en samenhang met andere opgaven zorgt voor uitdagingen. Inzicht en samenwerking blijken noodzakelijk om de impasse te doorbreken.

Door de energietransitie wordt energie steeds vaker decentraal opgewekt, bijvoorbeeld door windmolens, zonneparken en zonnedaken. Ook nieuwe energievormen, zoals waterstof, moeten worden ingepast in het net. De huidige energie-infrastructuur – aangelegd in een tijd waarin energie centraal werd opgewekt door grote energiecentrales – is hier vaak niet op ingericht.

Slimme oplossingen

Op steeds meer plekken in Nederland zit het net ‘vol’ en ontstaat netcongestie. Hierdoor kunnen bedrijven niet worden aangesloten of uitbreiden en staan urgente projecten – bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, verduurzaming en mobiliteit – op de tocht. De meest voordehand liggende oplossing is ‘elektriciteitssnelwegen’ bijbouwen. Maar dit is tijdrovend, complex en bovendien niet toereikend om tijdig aan de stijgende energievraag te voldoen. Er zijn daarnaast dus ook andere methoden nodig, zoals prioriteren, programmeren en het toepassen van slimme oplossingen om het net beter te benutten.

Kaarten op tafel

Waar de zorg voor voldoende energie-infrastructuur tot voor kort vooral een opgave van de netbeheerders was, is het inmiddels een bredere maatschappelijke opgave. Dit vraagt om een meer integrale samenwerking tussen gemeenten, provincies, netbeheerders, waterschappen en andere (markt)partijen. Het is cruciaal dat zij inzicht verkrijgen in de situatie en een gezamenlijke toekomstvisie op een bepaald gebied ontwikkelen. Het gesprek aangaan, informatie delen, samen keuzes maken en buiten de eigen opgave denken. Het pad kan hobbelig zijn, maar het is de enige weg naar een toekomstbestendig energiesysteem.

Lees in het submenu hoe APPM kan helpen om van visie naar concrete voortgang te komen.

terug naar appm
Contact