13
May
2020

RES Rotterdam Den Haag: “Op weg naar een betaalbare, betrouwbare, veilige en schone energievoorziening voor iedereen in de regio”

13
May
2020
Artikel
Suzanne Appelo & Douwe van Langelaar
Foto
Willem de Kam

Net als vele Regionale Energie Strategie (RES) regio’s in Nederland, heeft ook de regio Rotterdam Den Haag de Concept-RES opgeleverd. Een belangrijke stap naar het einddoel: een betaalbare, betrouwbare, veilige en schone energievoorziening voor iedereen in de regio in 2050. De Concept-RES beschrijft waar de regio nu staat en waar kansen zijn voor de opwek van duurzame elektriciteit en bovengemeentelijke warmte-uitwisseling. APPM is onderdeel van het projectteam dat samen met vele vertegenwoordigers vanuit gemeenten, provincie, netbeheerders, milieuorganisaties en andere (semi-)publieke partijen de Concept-RES heeft opgesteld.

APPMers Douwe van Langelaar en Suzanne Appelo werken vanuithet projectteam aan de RES Rotterdam Den Haag. Douwe als penvoerder aan de uitvoeringslijn Warmte. Suzanne als ondersteunend adviseur aan de uitvoeringslijn Elektriciteit.

Voor warmte is in het voortraject (Energieperspectief 2050, 2019) de regionale ambitie uitgesproken om de grote potentie aan warmte in de regio te benutten. Denk daarbij vooral aan restwarmte uit het Havengebied en geothermie. Deze potentie, ambitie en het feit dat er al veel gebeurt op het gebied van warmte maakt deze regio mogelijk dé warmteregio van Nederland. Binnen de RES richt de uitvoeringslijn Warmte zich op de verdere organisatie en realisatie van de bovengemeentelijke warmte-uitwisseling. Kortom: het bepalen en samenbrengen van vraag, bronnen en infrastructuur. Met als doel om vanuit het regionale schaalniveau gemeenten te ondersteunen bij de lokale warmtetransitie van de gebouwde omgeving. Richting de RES 1.0 gaan we de bovengemeentelijke warmte-uitwisseling, mede d.m.v. samenwerkingsclusters van gemeenten, verder concretiseren.  

Suzanne werkt als ondersteunend adviseur in de uitvoeringslijn Elektriciteit. Hierin is gezocht naar zoekgebieden: gebieden in de regio waar we kansen zien voor de opwekking van duurzame elektriciteit middels windturbines en zonnepanelen. Dit is gedaan vanuit de draagkracht van het landschap. Er is gekeken welke type landschappen er in de regio zijn, en welke waarden daarbinnen van belang zijn. Wat opvalt is dat regio Rotterdam Den Haag sterk verstedelijkt is. Tegelijkertijd zijn er veel polders, prachtige duinlandschappen en van oost naar west een  strook glastuinbouw. Al deze gebieden vragen om een andere inpassing van windmolens en zonneparken, die bijdraagt aan de versterking van die landschappelijke waarden.

Het proces om te komen tot een vertaalslag van de ambities naar concrete plannen is uitdagend. Er zijn veel belanghebbenden en er is veel expertise die je wilt benutten. Tegelijkertijd is er veel onduidelijk en gaan de ontwikkelingen snel. Het is daarom mooi om te zien dat het ons dan tóch is gelukt om, met complimenten vanuit de bestuurders en alle betrokkenen, een inhoudelijk en gedragen Concept-RES  te ontwikkelen. Een Concept-RES die qua aanbod TWh ook nog eens flink bijdraagt aan de nationale klimaatdoelstelling.

De activiteiten voor het uitdagende traject naar de RES 1.0 zijn inmiddels opgestart. Met de ervaring van de Concept-RES en de kennis en kunde van alle betrokkenen hebben we hier alle vertrouwen in!

Meer lezen over de RES Rotterdam Den Haag? Kijk hier! 

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact