UITGELICHT

Routekaart Aquathermie

z

Om de doelen uit het klimaatakkoord te behalen zijn voor de duurzame verwarming van onze huizen, scholen en kantoren een aantal mogelijkheden. Eén van die mogelijkheden: water. En dat hebben we in Nederland ruimschoots. Zichtbaar water, en water onder de grond. Uit zowel oppervlaktewater als uit ons uitgebreide netwerk van riool- en drinkwaterleidingen kan warmte gewonnen worden; Aquathermie!

Gemeenten zijn druk bezig met het opstellen van hun eerste Transitievisie Warmte. Hierdoor bestaat er vaak al enige notie van de potentie van aquathermie in hun gemeente. Wellicht door het opstellen van (online) potentiekaarten, het laten uitvoeren van specifieker onderzoek door een technisch bureau of simpelweg doordat er veel water aanwezig is in de stad.

Bijzonder dus, dat het aantal aquathermieprojecten of -proeftuinen sterk achterblijft op de potentie. Want wist je dat aquathermie in 50% van de toekomstige warmtevraag zou kunnen voldoen? We zien dat een belangrijke aanleiding hiervoor is dat de gemeente moet wennen aan haar nieuwe rol als warmteregisseur. En het grote en vaak complexe stakeholder veld van een aquathermieproject helpt hier niet bepaald bij. Welke rol kun én wil je als gemeente nemen? 

APPM heeft haar ervaring met aquathermieprojecten én het begeleiden van gemeenten in het bepalen van hun rolneming in de warmtetransitie gebundeld in de Routekaart Aquathermie. Aan de hand van deze routekaart helpen wij gemeenten niet alleen met het bepalen van hun rol ten aanzien van aquathermie, we zetten gezamenlijk ook de eerste stappen richting het mogelijk maken van het verwarmen van woningen met warmte uit water.

De routekaart bestaat uit twee fases, met daarin verschillende stappen:

Fase I: de potentie

  • Stap I: Technisch en economisch potentieel in kaart brengen
  • Stap II: Businesscase op hoofdlijnen schetsen

Fase II: rolneming

  • Stap III: In beeld brengen van ambities en beleidskaders
  • Stap IV: Stakeholderanalyse
  • Stap V: Juridische voorwaarden bij diverse rollen
  • Stap VI: Definitieve rolinvulling

Stap VII, of juist de eerste...

Overeenkomst opstellen, vergunningen aanvragen en aan de slag! 

terug naar appm