Mobiliteitshubs Gelderland

Op verzoek van de provincie Gelderland heeft APPM in 2019 en 2020 een onderzoek uitgevoerd naar mobiliteitshubs in Gelderland en hierop een visie ontwikkeld. In ons onderzoek hebben we op een systematische manier het speelveld van mobiliteitshubs en de inrichting daarvan in beeld gebracht en uitgewerkt.

In tegenstelling tot een visie op een mobiliteitshub in één wijk is een visie gepresenteerd op het totale spectrum en verschillende locaties in Gelderland. Van hubs binnen de stedelijke netwerken Arnhem-Nijmegen en FoodValley, hubs die deze stedelijke netwerken met de Randstad verbinden tot aan hubs in en voor de verbinding met landelijke gebieden. Uitgangspunt voor de provincie Gelderland in de bereikbaarheidsvisie is dat iedere Gelderlander bereikbaar is en beschikt over de mogelijkheden om zijn/haar woon-, werkplaats te bereiken en recreatiebehoeften in te vullen. Zo zijn we gekomen tot een categorisering van mobiliteitshubs in Gelderland.   We hebben toegewerkt naar een inventarisatie van verschillende categorieën hubs en een afwegingskader om te komen tot een juiste positionering van hubs als schakel in een breder ruimtelijke en maatschappelijk speelveld. Daarbij is gekeken naar nationale en internationale hubs, en hebben we locaties en voorbeelden voor Gelderland geïdentificeerd.  

Allereerst hebben we gekeken naar de mogelijke geografische ligging van een hub. In een tweede stap keken we naar de schaal van de mobiliteitsdiensten die vanuit de hub kunnen worden aangeboden. Denk aan (inter)nationaal vervoer of enkel verplaatsingen binnen een wijk. Op basis van deze twee stappen zijn we met de provincie Gelderland tot een zestal typen hubs gekomen. Vervolgens hebben we voor elk van de zes categorieën een uitwerking gemaakt met daarin aansprekende (inter)nationale voorbeelden, een indicatie van benodigde voorzieningen per hub.

Voor de realisatie van deze visie op hubs is het van groot belang dat de provincie een duidelijke rolopvatting voor zichzelf heeft ten aanzien van de totstandkoming en instandhouding van de hubs. Dat kan zijn: reguleren, regisseren, stimuleren, faciliteren, of los laten. De rol voor de provincie hangt nauw samen met haar eigen doelstellingen, maar ook met de rol die andere partijen kunnen nemen. Denk aan ov-bedrijven, mobiliteitsaanbieders, gemeenten, projectontwikkelaars, commerciële beheerders maar ook horeca of winkelbedrijven. Ons advies aan de provincie Gelderland: vorm een ‘aanjaagteam’ om met elkaar gericht aan de slag te gaan en de hub-ambitie te realiseren. Daarbij is het goed om te blijven realiseren dat iedere hub maatwerk blijft; samenwerking, in invulling (combinatie van opgaven) en aanbod, rol in het netwerk, organisatie én financiering.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact