Kaderrichtlijn Water Rijn-West

Goede waterkwaliteit is van fundamenteel belang voor de landbouw, de natuur en voor onze eigen gezondheid en leefomgeving. Om de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater in EU-lidstaten te waarborgen is sinds 2000 de Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. De belangrijkste reden voor de introductie was de wens voor een gezamenlijke aanpak van verbetering van de waterkwaliteit. Als onderdeel van de implementatie van de KRW wordt op stroomgebied niveau samengewerkt tussen Rijk, de Provincies, waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven. Dit gebeurt via Regionaal Ambtelijke Overleggen (RAO’s) en Regionaal Bestuurlijke Overleggen(RBO’s). Hierin wordt onder andere de aanpak bepaald om uitstoot van schadelijke stoffen van landbouw en industrie naar oppervlakte- en grondwater te beperken.

Voor de regio Rijn-West coördineert APPM het programma en de regionale samenwerking als voorzitter van het ROA en secretaris van het RBO. Voor Rijn-West zijn doelen geconcretiseerd en haalbare maatregelen gedefinieerd om de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater te waarborgen. Bovendien is onder leiding van APPM een samenwerkingsagenda/programma vormgegeven waarmee betrokken partijenafzonderlijk én samen werken aan een gezond watersysteem. In 2027 zullen alle maatregelen genomen moeten zijn om de KRW-doelen te bereiken.

Geert Jan Zweegman: “Het vraagt dialoog om samen te doorgronden wat nodig is. En het vraagt lef en daadkracht om fundamentele besluiten te nemen om te komen tot een gedragen strategie”

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact