6
November
2019

Ieder initiatief is er één voor een klimaat robuuste stad

6
Nov
2019

Op 29 oktober zijn we samen met 20 bezielden, op de fiets gestapt om klimaatadaptieve projecten te bekijken binnen Rotterdam. Dit organiseerden we in samenwerking met Gemeente Rotterdam en Bouwregie Netwerk. We spraken elkaar vooral over het hoe: Hoe werken we met verschillende partijen en bewoners in de stad aan deze urgente opgave? 

Urgent, omdat de schade bij wateroverlast of langdurige hitte enorm kan zijn. Maar ook urgent omdat verstening van onze leefomgeving indirect ook leidt tot sociale armoede. Eigenlijk is de omkering hiervan beter: Vergroening leidt onder andere tot saamhorigheid en gaat eenzaamheid en sociale veiligheid tegen. Voordelen als bijvangst, als je aan de slag met klimaatadaptatie. Het denken vanuit kansen voor het stedelijk gebied is hierbij een belangrijk terugkerend item.

Werk samen en benut ieder initiatief

Zestig procent van de openbare ruimte is bezit in van particuliere partijen. Daarmee is die ruimte in de beïnvloedingssfeer van derden en dus is samenwerking met allerlei partners in de stad geboden. Dit kan op allerlei manieren. Benut sowieso ieder initiatief met impact in de fysieke leefomgeving. Van een dak dat vergroent, tot een stoeptegel die eruit gaat, tot aan grote systeemingrepen als de aanleg van een waterberging of vervanging van het riool. Iedere kans is er één.

Vanuit onze verkokerde organisaties en budgetten vraagt dat lef. Lef om de kansen te verzilveren en de waarde van projecten vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Zo krijg je het voor elkaar dat het financieren van dergelijke projecten bijdraagt aan meerdere doelen.

Zoek naar energie

Een ander belangrijk en mooi inzicht van de middag is ook dat het helpt om mee te liften op plekken waar energie zit. Maak gebruik van de initiatieven die er zal zijn en kijk hoe deze een rol kunnen spelen in de opgaven rondom klimaatadaptatie. Maar ook: stimuleer de totstandkoming van initiatieven. Dit noemen we 'uitnodigend sturen'. Wacht als overheid dus niet alleen af tot initiatieven zich melden, maar moedig, nodig uit, lok uit en peuter los.

Geef daarnaast zelf vorm aan de 'grotere initiatieven' - de systeemaanpassingen en oplossingen waar grote winsten zitten. Het Rotterdams WeerWoord combineert deze 'grote' en 'kleine' initiatieven en heeft hier grote winsten mee behaald. Hierover kun je meer lezen in het artikel Samen bouwen aan een klimaatbestendige stad.

Geen normen maar ambities

In gesprekken over klimaatbestendigheid is 'de norm' vaak onderwerp van gesprek: tot waar moet een gebied bestendig zijn? We merken dat een norm helpt om uit te leggen waarom iets gebeurt of moet gebeuren, een reden te hebben om bepaalde veranderingen door te voeren. Tegelijkertijd merken we dat een norm wordt gebruikt als ondergrens, of in sommige gevallen zelf een bovengrens. Het maximaal haalbare.

Wij geloven daarom dat het belangrijk is om te praten over ambities. Deze te formuleren, en hierover in gesprek te gaan. Een norm kan verlammend werken en leiden tot doelen op zich. Een ambitie daagt uit om te kijken naar de mogelijkheden van een goed ontwerp en geeft ruimte aan deze potentie.

Maak een verhaal

In het verlengde van het formuleren van een ambitie, ligt het maken van een verhaal. Waarom werken wij met elkaar aan een groene, klimaatadaptieve en meer leefbare stad? Door het gezamelijk maken van een verhaal kun je de ambitie uitdragen, op zoek gaan naar enthousiaste mensen die vanuit een positieve motivatie een bijdrage willen leveren. Zo betrek je partijen in de waarde van de ontwikkelingen en bereik je samen mooie resultaten.

Blijf delen, leren en ontwikkelen

Klimaatadaptatie is geen eenvoudige opgave. Daarom geloven we dat het belangrijk is om te blijven ontwikkelen. Dat betekent dat we blijven zoeken naar mogelijkheden om kennis te delen, nieuwe inzichten op te doen, samen te werken en initiatieven te ontplooien.

Dit doen we onder andere tijdens ons evenement STAD, op 30 januari 2020 te Amsterdam. We nodigen je van harte uit om hier deel van uit te maken: samen met Waternet Amsterdam zullen we ook daar met elkaar in gesprek gaan over de mogelijkheden, uitdagingen, oplossingen en goede ideeën.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact