Gemeentelijk energiebedrijf gemeente Leudal

De gemeente Leudal heeft de ambitie om de komende jaren windmolens en vooral zonneparken te realiseren. Gebleken is echter dat er bij de burgers van Leudal nogal wat weerstand bestaat tegen dit soort parken als deze door commerciële partijen worden ontwikkeld, ook als deze projecten open staan voor financiële participatie door de lokale bevolking. Projecten van energiecoöperaties daarentegen, stuiten op beduidend minder weerstand.

De gemeente wilde in 2022 onderzoeken hoe zij kan investeren in projecten ter opwekking van duurzame energie of besparing van energie. Zij heeft in dat verband APPM gevraagd een verkennend onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van een gemeentelijk energiebedrijf. De gedachte hierachter is dat risicodragende investeringen gescheiden van de gemeentebegroting moeten worden gehouden en dat een energiebedrijf daarvoor een voor de hand liggende oplossing is.

Hiervoor hebben we eerst in beeld gebracht aan welke doelen zo'n gemeentelijk energiebedrijf bij zou moeten dragen en wat de hoofdkeuzes zijn bij het oprichten en inrichten van een energiebedrijf. Daarbij zijn ook de voor- en nadelen van een organisatie op afstand geëxpliciteerd. Vervolgens zijn er zes mogelijke modellen voor zo'n energiebedrijf gepresenteerd, met hun voor- en nadelen, variëren van een investeringsfonds tot een bedrijf voor collectieve inkoop. Tot slot zijn aanbevelingen gedaan voor het vervolg, inclusief een stappenplan.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact