Gebiedsprogramma Laag Holland

De opgaven van de provincie Noord-Holland binnen het landelijk gebied zijn complex en omvangrijk. Het realiseren van Natuurnetwerk Nederland (NNN) en N2000-doelen, reductie van stikstof, bodemdaling, teruglopende bodem- en waterkwaliteit, klimaat en recreatie zijn actuele opgaven die steeds urgenter worden. Gebiedsprogramma Laag Holland biedt houvast en sturing om samen met lokale en regionale spelers aan de slag te gaan met deze landelijke opgaven in Noord-Holland. Onder leiding van de regiegroep Laag Holland wordt hier op integrale wijze invulling aan gegeven en worden cross-sectorale verbindingen en samenwerkingen met verschillende (lokale) spelers uit de regio gestimuleerd. In het programma komen verschillende opgaven samen, onder andere op het gebied van landschap, landbouw, recreatie en toerisme en ruimtelijke ordening.

APPMers Martine de Snaijer en Hellas Schelleman trokken in 2022 het projectmanagement van de polder Wormerveld, Jisperveld & Kalverpolder. Zij richten een gebiedsproces in om gezamenlijk met alle betrokken partijen inclusief agrariërs, grondeigenaren en beheerders in het gebied.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact