27
July
2020

Kansrijke verbetering van waterkwaliteit door participatie in gebiedsproces

27
Jul
2020
Artikel
Nanette Elfring
Foto

De waterschappen moeten iedere zes jaar opnieuw hun doelen vaststellen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW), een Europese richtlijn voor waterkwaliteit. Het hoogheemraadschap van Rijnland doet dit nu voor de derde keer en kiest daarbij voor een andere aanpak dan de voorgaande keren.

Om de waterkwaliteit te verbeteren moeten er allerlei maatregelen genomen worden, zoals baggeren, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en maatregelen die emissies reduceren. Waar er in het verleden vooraf maatregelen werden bedacht waarvan de haalbaarheid pas bij de uitvoering duidelijk werd, is nu gekozen voor een andere aanpak. Men wilde nu vooraf beter bepalen welke maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden, en daarop aansluitend doelen vaststellen (conform de systematiek van STOWA, het kenniscentrum van de Nederlandse waterschappen). Het was aan APPMer Nanette Elfring om dit KRW-gebiedsproces te leiden, vorm te geven en uit te voeren, samen met Maaike Leppink van Sweco en het KRW-team van het hoogheemraadschap.

Participatie als sleutel tot draagvlak

Nanette en het team hebben een transparant en helder gebiedsproces met interne en externe stakeholders doorlopen, om in kaart te brengen wat de kansrijkheid is van een set voorgestelde maatregelen voor de volgende periode (2022 - 2027) van de Kaderrichtlijn Water. Dit gebiedsproces heeft geleid tot een aangepaste maatregelenlijst en daaraan vasthangende aangepaste doelen. Er is in dit proces heel bewust op participatie ingezet. Door te informeren en de samenwerking op te zoeken kan het draagvlak vergroot worden, en kan vooraf beter de haalbaarheid van de set maatregelen geborgd worden. Er is dan ook bewust voor gekozen om stakeholders niet pas te betrekken bij de uitvoering met omgevingsmanagement. De maatregelenlijst en bijbehorende doelengaan nu het bestuurlijke besluitvormingsproces in waar wordt besloten welke maatregelen er daadwerkelijk worden uitgevoerd. Daarna wordt het besluit ter visie gelegd waarna de uitvoering in 2022 start.

Samenwerkingskansen verzilveren

Om de goede energie, relaties en het draagvlak uit het gebiedsproces vast te houden gaat Nanette alvast aan de slag om de KRW opgave zoveel mogelijk te integreren in de ambities van externe stakeholders. Zo worden samenwerkingskansen die uit het gebiedsproces naar voren zijn gekomen verzilverd, vooruitlopend op de uitvoering van de maatregelen vanaf 2022. Dit is essentieel, want Rijnland kan niet als enige partij zorgdragen voor een goede waterkwaliteit, dat kan alleen in samenwerking met anderen. En net als bij duurzaamheid en klimaatambities kunnen we hier allemaal aan bijdragen! Zo zorgen we er samen voor dat we kunnen blijven genieten van schoon en gezond water.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact