21
June
2022

Stikstofproblematiek vraagt om maatwerk en samenwerking

21
Jun
2022

De publicatie van de stikstofbrieven vrijdag 10 juni onderstreepte nog maar eens de urgentie. Nederland moet in sneltreinvaart op zoek naar een nieuwe balans tussen natuurherstel en een gezonde (agrarische) economie. We staan aan de vooravond van een enorme transitieopgave die we alleen in gezamenlijke aanpak kunnen realiseren.

Om tot gedragen oplossingen te komen kiezen APPM, Witteveen+Bos en VanWaarde voor maatwerk én stakeholder-participatie bij het samenstellen van de gebiedsagenda’s voor het landelijk gebied. Niet praten óver de boeren, maar mét de boeren. Essentieel is dat in het proces ruimte wordt gereserveerd om elkaar te kennen en te begrijpen, om zo gezamenlijk de transitie vorm te geven.

Deze integrale aanpak en onze inzet en betrokkenheid is direct beschikbaar voor provincies, gemeenten en waterschappen. Om zo per gebied proactief te zorgen voor het succesvol ontwikkelen en uitvoeren van een integrale gebiedsagenda. De scope omvat de actuele vraagstukken rond de depositie van stikstof, maar zeker ook de thema’s die in het verlengde liggen zoals de doelen voor waterkwaliteit (KRW), droogte, achteruitgang van biodiversiteit, de zorg voor Natura 2000-gebieden en landschapsherstel.

Elke stap samen

Vanuit onze gezamenlijke visie hebben we als samenwerkende partners een ontwikkeltraject ontworpen, waarbij we feiten en data koppelen aan wensen en mogelijkheden van de lokale stakeholders. Deze koppeling is essentieel om op gebiedsniveau te komen tot de juiste oplossingen voor deze complexe vraagstukken op het snijvlak van natuur en economie. Het proces wordt gevoed door technisch-inhoudelijke informatie enerzijds en ideeën en wensen van gebiedspartners anderzijds. We zetten elke stap samen. Het gebied en de primaire opgaven staan daarbij centraal, met als basis een robuust bodem- en watersysteem.

Uniek in onze aanpak is dat de essentiële stakeholderparticipatie is verankerd in een integrale aanpak, waarbij wordt gekeken naar alle opgaven in het bewuste gebied. Het proces is opgedeeld in drie fasen met heldere tussenresultaten. In de voorbereidende fase zorgen we voor een stevige basis die vooral bestaat uit scherp krijgen van beoogde doelen, scope en aanwezige stakeholders. Al vroegtijdig tijdens de onderzoeksfase gaan we in gesprek met de inwoners en ondernemers in het gebied.

Deze stap naar voren helpt om de motivatie en de situatie van deze mensen te kennen en biedt een fundament om van elkaar te leren en het onderling vertrouwen te laten groeien. In de vormende fase is stakeholder-participatie gewaarborgd met het organiseren van werkateliers. De scenario’s voor de gebiedsagenda’s bespreken we gezamenlijk met hen die het aangaat. Samen toetsen en scherpen we de scenario’s verder aan, waarbij feiten en opgaven het fundament van het gesprek vormen. Dit fundament wordt verzorgd door het rekenteam, dat tijdens alle fases verantwoordelijk is voor het toetsen en doorrekenen van de scenario’s.

Meer weten over onze aanpak? Laat het ons weten! 

APPM, Witteveen+Bos en VanWaarde geloven dat samen laten komen van beleidsdoelen en stakeholderbelangen de sleutel is tot gedragen gebiedsagenda’s op maat, waarmee natuur en (agrarische) economie in balans komen.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact