8
August
2019

Zeven sluizen, één project

8
Aug
2019
Artikel
Suzanne Appelo
Foto

Zeven cultuurhistorische sluizen in Enkhuizen, Den Helderen Schardam waterveilig maken: dat is de opgave van het project 7 Kunstwerkenvan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) binnen het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

In juli 2019 heeft het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden (D&H) ingestemd met de voorkeursalternatieven voor het versterken van de zeven sluizen. Een belangrijke mijlpaal ter afsluiting van de verkenningsfase.

De zeven sluizen hebben twee belangrijke functies. Ten eerste het keren van het hoogwater vanuit het IJsselmeer en in het geval van Den Helder de Waddenzee. Daarmee zijn de sluizen onderdeel van de primaire waterkering, of dijkring, die ons land beschermd tegen overstroming. Ten tweede reguleren de sluizen het waterpeil binnendijks door het uit- en in laten van water. Ze zijn daarmee onderdeel van de verschillende watersystemen boven het Noordzeekanaal in Noord-Holland.

Daarnaast maken de sluizen vismigratie mogelijk tussen binnendijkse- en buitendijkse wateren, en vice versa. Tot slot heeft de sluis in Enkhuizen een belangrijke functie als toegangspoort voor recreatie- en vissersboten tot de historische haven en het centrum.

Kortom: de sluizen zijn belangrijk voor een veilig, gezond en mooi Nederland. In het project worden zeven sluizen meegenomen, die elk meerdere functies vervullen.

Toetsing sluizen

De zeven sluizen zijn het kader van het landelijke HWBP getoetst op betrouwbaarheid van sluiting. Daaruit bleek dat bij een toekomstige superstorm met veel wind en regen, het onvoldoende zeker is dat de sluizen het opstuwende water kunnen keren. Om ook in de toekomst de veiligheid van het achterland te garanderen, werkt HHNK aan oplossingen om de sluis te versterken.

Een uniek project
'De verbeteropgave van de zeven sluizen is een uniek project' aldus APPM'er Jeroen van der Hoeven die het projectmanagement van het project verzorgt. Het is het eerste HWBP-project in Nederland waarin alleen waterkerende kunstwerken zijn opgenomen.

Ook de marktbenadering is innovatief: de opdracht, van startverkenning tot en met oplevering van het werk, is gegund aan één organisatie. Deze bestaat uit een ingenieursbureau en aannemer. De verwachting is dat dit leidt tot een soepel uitvoerbaar ontwerp met een laag risicoprofiel en een voortvarend proces, passend in de omgeving en cultuurhistorie.

Een bijzonder element is bovendien dat de sluisbeheerders vanuit zowel watersystemen als waterveiligheid van HHNK nauw betrokken waren bij het tot stand komen van de voorkeursalternatieven. Zo is de kwaliteit van de plannen extra geborgd. De sluisbeheerders hebben hun positieve bijdragen bekrachtigd met het ondertekenen van een beheerdersverklaring.

Direct na de zomervakantie start de planuitwerkingsfase van dit unieke project, oplevering van de waterveilige sluizen is voorzien in 2022.

Meer informatie, waaronder de 3D visualisatie van het voorkeursalternatief per sluis, is te vinden op www.hhnk.nl/7kunstwerken, of neem contact op met Jeroen van der Hoeven (hoeven@appm.nl)

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact