8
March
2018

Onderzoek impact elektrische auto’s op woonwijken

8
Mar
2018

In een duurzaam Nederland is ook onze mobiliteit duurzaam. Onze auto’s stoten niet langer broeikasgassen uit, maar rijden op ‘groene polderstroom’ en voorzien ’s avonds onze huizen van elektriciteit voor licht en warmte. Deze verandering heeft grote gevolgen voor onze dorpen en steden en kan niet los worden gezien van andere ontwikkelingen in de wijk. Een integrale verbinding met andere onderdelen van de energietransitie is daarbij cruciaal. Want hoe ga je als gemeente om met de toenemende vraag naar laadvoorzieningen, hoe pas je deze ruimtelijk in en wat betekent dit voor de lokale energievoorziening? Om dit vraagstuk inzichtelijk te maken en om nieuwe colleges van burgemeester en wethouders informatie te bieden voor hun beleid, hebben Jeroen Veger en Mark van Kerkhof voor VNG onderzoek gedaan.

In dit onderzoek is gekeken naar de verwachte ontwikkeling van elektrische auto’s, de impact hiervan op 4 verschillende type woonwijken en de samenhang met de energietransitie (‘van het aardgas af’ en daarmee ook rol voor elektriciteit bij het koken en verwarmen van woningen.

De belangrijkste conclusies zijn inzichtelijk gemaakt aan de hand van een infographic:

• Het aantal elektrische auto’s groeit de komende jaren aanzienlijk en het particuliere elektriciteitsgebruik zal fors toenemen. Met name in het landelijk gebied, bij het ontbreken van een warmtenet, is de opgave groot.

• Gemeenten kunnen nu al aan de slag met de opgave, met als belangrijkste punt het opstellen van een ‘gridplan’ waarop is ingetekend waar laadpalen tussen nu en 2030 zullen worden geplaatst (1 plan met 1 bezwaar- en beroepsprocedure)

• Elektrisch vervoer moet integraal onderdeel uitmaken van het energiebeleid: er moeten duidelijke keuzes worden gemaakt over laadplekken en laadtijden zodat het elektriciteitsnet de gevraagde capaciteit aan kan

• Elektrisch vervoer moet integraal onderdeel uitmaken van het mobiliteits- en ruimtelijke ordeningsbeleid: de transitie naar elektrische auto’s kan worden bevorderd bijvoorbeeld door elektrische deelconcepten aan te bieden bij appartementen, een aparte parkeernorm vast te stellen voor elektrische auto’s of door goed bereikbare parkeerplaatsen beschikbaar te stellen

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact