15
December
2022

Meerjarige samenwerking voor integrale verstedelijking Eindhoven

15
Dec
2022
Artikel
Foto
© Gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven staat voor een grote schaalsprong. Tot 2040 komen er naar verwachting ruim 40.000 woningen binnen de gemeentegrenzen van de stad bij. Het is belangrijk dat deze groei gestructureerd, duurzaam en integraal verloopt. Om dit in goede banen te leiden, gaat de gemeente een intensieve samenwerking voor de komende vijf jaar aan met PosadMaxwan, APPM, TAUW en Goudappel, bijgestaan door MUG en Generation.Energy.

Om de stad leefbaar, veilig en gezond te houden, loopt de enorme verdichtingsopgave van de gemeente Eindhoven gelijk op met samenhangende ingrepen op het gebied van bijvoorbeeld mobiliteit, energie, warmte en klimaat. Integraliteit is hierin de sleutel. Een ontwikkelperspectief voor de stad geeft daarom inzicht in de onderlinge samenhang op de verschillende thema’s en maakt een vertaling naar ruimtelijke ingrepen. Dit perspectief bestaat allereerst uit een visie die de wensen voor de stad weergeeft. Een digital twin dashboard maakt het mogelijk om te testen of dat toekomstbeeld haalbaar is, en om ontwerp en keuzes daarop af te stemmen.

Instrumenten voor integrale ontwikkeling

Het eerste project, het opstellen van dat ontwikkelperspectief, is inmiddels van start gegaan. Door de digital twin is het ontwikkelperspectief een dynamisch plan. Alle harde en zachte data in deze virtuele versie van de stad maken het mogelijk om optimale oplossingen te zoeken, te monitoren en bij te sturen op basis van de laatste informatie. Het ontwikkelperspectief zorgt ervoor dat de stad gestructureerd en duurzaam kan groeien, waarbij cruciale thema’s zoals groen, water en mobiliteit in relatie tot elkaar een plek krijgen. Hiervoor stelt het plan de kaders en richtlijnen op voor alle thema’s die een rol spelen bij de verdichtingsopgave. Met een ‘gereedschapskist’ aan meetbare indicatoren, datasets, (digitale) spelregels etc. kan iedere gewenste partij aan deelopgaven in de stad werken zonder dat de integraliteit van het geheel in gevaar komt.

Consortium met ervaring

Het ontwikkelperspectief voor de stad bouwt voort op het Ontwikkelperspectief Centrum dat in 2020 voor Eindhoven is vastgesteld. Dit plan leidt de verdichting van het gebied binnen de Ring met 21.000 woningen en een scala aan ingrepen in infrastructuur, groen en water in goede banen. Het Ontwikkelperspectief Centrum is opgesteld door dezelfde partijen die nu samen met de gemeente gaan werken aan de grootschaligere verdichting. PosadMaxwan treedt binnen het consortium op als stedenbouw- & dataspecialist, APPM draagt zorg voor het proces, Goudappel levert mobiliteitsadvies en -data, TAUW kijkt naar water- en groenstructuren, MUG ondersteunt bij de digitale tools en Generation.Energy is als ruimtelijke energiespecialist betrokken.

“Het succes van Brainport Eindhoven vertaalt zich in een stevige groeiopgave. De vraag is hoe de groei van Eindhoven zodanig kan worden opgevangen dat de stad prettig en leefbaar blijft. Daarvoor is een uitwerking nodig waarin verschillende opgaven in samenhang worden beschouwd: woningbouwontwikkeling, mobiliteit, groen, klimaatadapatatie en de energietransitie. Het is geweldig dat Eindhoven de opgave zo integraal benadert. We zijn als consortium daarom erg blij dat we samen met de gemeente de komende jaren op deze vernieuwende manier kunnen werken aan een gezond, bereikbaar en leefbaar Eindhoven van 2040” - Pepijn van Wijmen

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact