4
December
2019

#Datahetnieuwegoud: het licht van Fleur

4
Dec
2019
Artikel
Heembouw
Foto
Patrick Tomasso, Unsplash

Fleur Elderhorst ziet een parallel tussen datagebruik en de industrialisatie: het is onontkoombaar en onomkeerbaar. Data kunnen inzichten verrijken en processen versnellen, maar niet zonder het gebruik van gezond verstand. Fleur: "Machines worden ook nog steeds ontwikkeld en aangestuurd door het menselijk brein, zo gaat dat ook met data."

Het volledige artikel werd gepubliceerd in Heembouw Wonen Magazine. Vanaf pagina 13 laten drie experts, waaronder Fleur, hun licht schijnen over de stelling 'Data: het nieuwe goud.'

"Ons werkgebied is de fysieke leefomgeving in de breedste zin van het woord: van water, energie en mobiliteit tot infrastructuur en gebiedsontwikkeling. We helpen organisaties bij het zo optimaal en toekomstbestendig inrichten daarvan. Onze drijfveer is Nederland mooier maken. Dat doen we via strategie- en beleidsvorming, het begeleiden van processen en via de uitvoering van projecten. De vraagstukken waarmee wij ons bezighouden zijn integraal, hebben effect op meerdere partijen en roepen om verandering. De antwoorden op die vraagstukken hebben altijd invloed op menselijk gedrag en op de aansturing van en processen in organisaties.

De toegevoegde waarde van data is groot

In ons werk zijn data belangrijk. Hoe complexer vraagstukken zijn, hoe groter de toegevoegde waarde van data is. Wij gebruiken data om vraagstukken concreet te krijgen en om (onderbouwing voor) antwoorden te vinden. We hebben een eigen datadivisie die op basis van ontwikkelingen in ons werkveld of klantvragen data analyseert en visualiseert. Zo hebben we bijvoorbeeld in MaaS (Mobility as a Service) de huidig een toekomstige mobiliteitsontwikkelingen in kaart gebracht. Ons werkgebied is echter zo breed dat we er niet naar streven om op ieder deelgebied een dataexpert te worden. We maken daarom gebruik van data en klanten, open data en werken samen met partijen die dataoplossingen bieden en/of zelf data verzamelen en verrijken, zoals Heembouw dat doet voor de vastgoedsector.

Intuïtie en gezond verstand versus data

Het aanbod aan data groeit, waardoor het gebruik en de waarde ervan toenemen. Toch zie ik data niet als het nieuwe goud, eerder als doublé, een laagje in het besluitvormingsproces. Data zijn een extra hulpmiddel, maar intuïtie en gezond verstand blijven voor mij doorslaggevend. De mens moet uiteindelijk altijd zelf de knoop doorhakken. Het is ook te klinisch om alleen op data te varen. Wie dat doet, verliest het menselijke en het goede gesprek uit het oog en kan daarom verkeerde beslissingen nemen. Bovendien is het de vraag of het haalbaar is om voor ieder vraagstuk data-onderzoek te doen. Het kost veel tijd om uit alle aangeboden data de juiste informatie te filteren. Dat loont alleen als de datatoepassing schaalbaar en herhaalbaar is, oftewel op meerdere plaatsen of bij vergelijkbare vraagstukken ingezet kan worden. Zo kunnen data die het verloop van een wijk analyseren en de basis zijn onder interventies, ook ingezet worden als monitoringsinstrument op basis waarvan proactief gehandeld of bijgestuurd kan worden. Dezelfde systematiek kan in andere wijken of gemeenten eveneens worden toegepast.

"Data onderzoek loont als de toepassing schaalbaar en herhaalbaar is"

Data kunnen ook subjectief zijn

Het gebruik van data kan overigens ook contraproductief werken. Mensen kunnen zich achter data of het vermeende gebrek eraan verschuilen. Dit kan leiden tot eindeloze onderzoeken en besluitvormingsprocessen. Ook de zeggingskracht en compleetheid van data worden beïnvloed door menselijk handelen: hoeveel data worden weggelaten of zijn nog onbekend en welke datadefinities zijn gebruikt? Als daar geen helderheid over is, kunnen data, hoe feitelijk ook, subjectief zijn. Data tekenen als het ware voor een nieuwe industrialisatie. Ze brengen vooruitgang en vergroten onze effectiviteit, maar worden net als machines door het menselijk brein ontwikkeld en gestuurd."

 "De zeggingskracht en compleetheid van data worden beïnvloed door menselijk handelen."

Fleur Elderhorst is sinds 2016 als strategisch adviseur Energie, Financiën en Gebiedsontwikkeling werkzaam bij APPM Management Consultants. Daarvoor werkte zij achttien jaar als financier en adviseur bij BNG bank. Voor APPM werkt Fleur aan projecten waarin haar kennis van gebiedsontwikkeling en financiën en haar ervaring met markt- en overheidspartijen het verschil kunnen maken. In 2019 werkt zij onder andere aan duurzaamheidsvraagstukken, aan de uitvoering van de woonvisie van de gemeente Delft en aan de totstandkoming van een verstedelijkingsakkoord tussen acht gemeenten, de provincie Zuid-Holland en het ministerie BZK voor de bouw van 170.000 binnenstedelijke woningen.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact