8
April
2019

APPM op de Dijkwerkersdag

8
Apr
2019

De waterschappen en Rijkswaterstaat werken in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) voortdurend aan het versterken van onze dijken. Op 11 april is er weer een jaarlijkse “Dijkwerkersdag” georganiseerd, met als thema “Meters maken”. Dit is een speciale dag waarop alle medewerkers die actief zijn binnen HWBP-projecten kennis en ervaringen uitwisselen door workshops en masterclasses. Als APPM zijn wij op diverse manieren bij HWBP-projecten en waterschappen betrokken.

Op de Dijkwerkersdag zullen Bart Budding, Stefan van den Helder (APPM) en Guiljam van der Schelde (Waterschap Scheldestromen) een workshop geven over de leerervaringen bij het project Cadzand Maritiem. Het doel van deze workshop is om met de deelnemers de geleerde lessen van Cadzand-Maritiem te doorleven en de vertaling te maken naar hun eigen projecten en context. We willen de deelnemers helpen om te komen tot inzichten en praktische verbeteringen. De aanpak van de workshop is gebaseerd op het voeren van gesprekken over de geleerde lessen.

Daarnaast zal Bart Budding een workshop geven over samenwerken in HWBP-projecten. Dat doen we aan de hand van de HWBP-game, die wij in opdracht van het HWBP hebben ontwikkeld. Deelnemers ervaren de voetangels en klemmen van samenwerken in een alliantie. Daardoor ontstaat inzicht in ‘wat werkt en wat niet werkt’. Wij geven de deelnemers vervolgens handvatten hoe zij kunnen reflecteren op hun eigen handelen. Dit leidt tot concrete tips voor de praktijk van morgen. Tijdens de Dijkwerkersdag zal APPM het HWBP-game ook officieel overhandigen aan de directie van het HWBP. Dat is een feestelijk moment dat wij niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Overigens zullen de komende jaren steeds meer dijkversterkingen vanuit het HWBP-programma in uitvoering gaan. APPM heeft jarenlange ervaring met het invullen van de IPM rollen. Daarnaast adviseren wij op het gebied van slimmer samenwerken, leren en veranderen, omgevingsparticipatie, stimuleren van innovaties en contracteren. Hiermee zorgen wij voor gedragen ruimtelijke inpassing en goed functionerende IPM-teams. Dat alles leidt  tot succesvolle projecten.

Daarnaast werkt APPM in de volle breedte aan andere opgaves binnen waterschappen. Concrete opdrachten zijn het opstellen van een Hemelwaterstrategie, een Watervisie (de omgevingsvisie voor waterthema’s), duurzaamheidsagenda’s, aanpak van klimaatadaptatie op diverse schaalniveaus, evaluatie van wateroverlast, programmamanagement KRW en het nemen van initiatieven op het gebied van thermische energie uit oppervlaktewater.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact