Strategie IJsseldijken op orde 2050

Sinds 2017 hebben alle keringbeheerders in Nederland (waterschappen en Rijkswaterstaat) te maken met de nieuwe, strengere normen voor primaire waterkeringen. Zij moeten ervoor zorgen dat de keringen uiterlijk in 2050 aan die normen voldoen. Omdat we steeds meer te weten komen over klimaatverandering en de potentiële gevolgen was het nodig om die normen aan te scherpen. Een nieuwe norm betekende logischerwijs ook de noodzaak voor een nieuwe beoordelingsronde van de primaire keringen. Alle keringbeheerders gingen daarmee aan de slag, zo ook Waterschap Vallei & Veluwe.

Na een paar jaar had Vallei & Veluwe die beoordelingsronde van haar in totaal 141 km primaire keringen afgerond. Het moment was daar om de uitkomst – de veiligheidsopgave – onder de loep te nemen en daarvoor een aanpak te formuleren. Een groot deel van die opgave werd al ondervangen (of kon opgevangen worden) in een lopend project of programma, maar de opgave langs de IJssel nog niet. Daar, langs de westelijke oever tussen Hattem en Dieren, ligt in totaal ongeveer 80 km aan primaire kering, verdeeld over een zestal zogenoemde normtrajecten. De beoordeling van deze dijken liet een diffuus beeld zien: veel verschillende dijkvakken met allerlei verschillende oordelen (groen, oranje, geel, rood en paars). De prangende vraag rees al snel: hoe gaan we deze diffuse opgave slim aanvliegen?

APPMer Floor van der Heijden was in de periode mei 2022 tot en met maart 2023 ingehuurd als beleidsadviseur waterveiligheid bij Vallei & Veluwe en vervulde de rol van projectleider voor het opstellen van de Strategie IJsseldijken op orde 2050. Floor werkte samen met een team van kundige en betrokken waterschapsmedewerkers aan deze strategie, waarbij de benodigde input werd verzameld aan de hand van drie sporen: techniek, omgeving en organisatie. Dit resulteerde in een puzzel die op verschillende manieren kon worden gelegd, volledig afhankelijk van de gehanteerde redeneerlijn en de prioritering van verschillende elementen, bijvoorbeeld snel voldoen aan de norm, tijd nemen voor nader onderzoek, wel of niet voorfinancieren en luisteren naar sentiment in de omgeving.

Het eindproduct betrof uiteindelijk een door het projectteam geadviseerde strategie (aanvliegroute) voor de opgave langs de IJssel, uitgezet in zowel tijd (richting 2050) als ruimte (volgorde van dijkdelen), waarbij de nodige overwegingen werden meegegeven om het gesprek over te voeren. Het gaf het waterschap inzicht in de verschillende keuzemogelijkheden en bijbehorende consequenties, waarmee er een weloverwogen richting kon worden bepaald voor de aanpak van de veiligheidsopgave langs de IJssel.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact