Rotterdamse Mobiliteitsaanpak (RMA)

De Rotterdamse Mobiliteitsaanpak (RMA) geeft invulling aan de mobiliteitstransitie in Rotterdam, met leidende ontwerpprincipes en concrete maatregelen, projecten en experimenten tot 2030. Met de RMA zet Rotterdam in op meer ruimte voor gezonde en emissieloze mobiliteit, nadruk op verblijfskwaliteit en een vitale groei van de economie met betaalbare, efficiënte, schone en nieuwe vervoerwijzen. De RMA is in februari 2020 vastgesteld door de gemeenteraad van Rotterdam, en legt de basis voor een stad waarin actieve mobiliteit ook een oplossing is voor het vergroten van de leefbaarheid, klimaatadaptatie en vergroening.

APPM heeft van mei 2019 tot maart 2022 gewerkt aan het opstellen en uitwerken van de RMA. Marcel Touset heeft van mei 2019 tot juni 2020 de projectleiding verzorgd. Vanuit die rol stelde hij samen met een team van de gemeente Rotterdam en ondersteuning van PosadMaxwan en Goudappel Coffeng de RMA op en begeleidde hij het besluitvormingstraject in het College (december 2019) en de Raad (februari 2020). Na vaststelling van de RMA heeft Marcel ad interim de projectleiding van de implementatie van de RMA ingevuld t/m juni 2020.

Louise Hamilton is in verschillende rollen betrokken geweest van maart 2020 tot maart 2022. Louise heeft als assistent projectleider van het Verkeerscirculatieplan Binnenstad de effecten van verschillende maatregelen van de RMA voor de binnenstad inzichtelijk gemaakt. Ook was Louise projectleider van de RMA-gebiedskaarten voor 3 pilotgebieden. Deze kaarten bieden Rotterdamse collega’s en wijkraden inzicht in wat speelt per gebied op het vlak van mobiliteit, denk hierbij aan knelpunten, projecten en wensen.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact