17
January
2023

Toekomstanalyse biedt zicht op marktkansen voor Dura Vermeer

17
Jan
2023
Artikel
Annemieke Bartholomeus
Foto
Dura Vermeer

Hoe gaat de markt zich de komende jaren ontwikkelen en wat zijn dan de kansen en bedreigingen waar wij op kunnen inspelen? Met deze vragen klopte de divisie Infra Regionale Projecten van Dura Vermeer aan bij APPM. Want, zo was de gedachte, een partij die zo goed ingevoerd is in wat er bij publieke opdrachtgevers speelt, ziet misschien meer dan wij alleen.

Dura Vermeer bestaat 167 jaar en heeft als doel: daar nog eens 167 jaar aan toevoegen. Voor de korte termijn voorziet het familiebedrijf alvast een stevige groei. Adriaan de Jong, directeur Infra Regionale Projecten: “Met de woningbouwopgave waar Nederland voor staat, komen er op dat gebied veel projecten aan. Wij vinden het belangrijk dat het aandeel infraprojecten voor Dura Vermeer met de bouwprojecten meegroeit, zodat de samenstelling van onze orderportefeuille in balans blijft. Daar ligt voor ons nog een forse opgave. Wij willen daarom de juiste keuzes maken om het maximale uit het marktpotentieel te halen. Dan moet je ook goed weten waar dat potentieel zit en niks over het hoofd zien. Maar als je vanuit je eigen perspectief naar de markt kijkt, is de kans groot dat je toch iets mist. Om die blinde vlekken zichtbaar te maken, hadden we behoefte aan expertise van buiten. Aan een bredere blik. Daarom hebben we APPM gevraagd ons te helpen met een toekomstanalyse.”

Blik van buiten

Dat dit verzoek juist bij APPM terechtkwam, lag voor Dura Vermeer voor de hand. “APPM is op allerlei manieren betrokken bij opdrachten van publieke opdrachtgevers – die ook ónze opdrachtgevers zijn. Van visievorming tot en met uitvoering. Daar zit dus veel kennis die voor ons heel waardevol is. Van die kennis wilden wij graag gebruikmaken om een completer beeld te krijgen van toekomstige ontwikkelingen in de inframarkt. Om aan de hand daarvan beter te kunnen bepalen welke rol daarin voor Regionale Projecten is weggelegd en hoe we daarop kunnen voorsorteren.” APPM nam op haar beurt de handschoen graag op. Directeur Jon Bellis: “Wij hebben in 2021 een aantal actuele thema’s en onze ideeën voor de fysieke leefomgeving samengebracht in Een Toekomstagenda voor Nederland. In dit globale programma blikken we 10-20 jaar vooruit. De vraag van Dura Vermeer daagde ons uit om opnieuw te kijken: wat betekent dat dan voor de komende 3 tot 5 jaar? Wat voor soort infraprojecten brengt dat met zich mee? Een interessante exercitie, ook voor onszelf.”

Op zoek naar kansen

APPM koos voor een aanpak van dit vraagstuk waarin collega’s van diverse werkvelden een bijdrage leverden. Bellis: “Nederland is sectoraal georganiseerd: er is woonbeleid, mobiliteitsbeleid, energiebeleid enzovoort. In de praktijk hangen al die domeinen samen. Ons vermoeden was dat eventuele kansen vooral op de snijvlakken zouden zitten. Daarom zijn we gestart met een flink aantal brainstormsessies waarin we steeds twee werkvelden combineerden. Om zo een perspectief te schetsen voor de middellange en korte termijn: wat zien we gebeuren? We brachten stap voor stap in kaart wat er bij onze opdrachtgevers speelt op deze domeinen, zowel landelijk als voor verschillende regio’s. En hoe die thema’s en ontwikkelingen op elkaar inwerken.”

Vertaalslag naar concrete infraprojecten

Stap twee was om het bonte palet aan ontwikkelingen en thema’s uit de brainstormsessies nader te analyseren: als dit de ontwikkelingen zijn, wat voor infraprojecten kunnen we dan verwachten? Bellis geeft een concreet voorbeeld: “In grootstedelijke regio’s wordt vanwege de bereikbaarheid en leefbaarheid flink ingezet op collectieve en actieve mobiliteit – fietsen, wandelen, deelvervoer. Dat heeft impact op infraprojecten. Hetzelfde geldt voor de toenemende druk op de openbare ruimte door verdichting van functies zoals wonen, werken, winkelen en recreëren. In onze toekomstanalyse hebben we de relevante ontwikkelingen geschetst, opgesplitst per regio, en een vertaalslag gemaakt naar concrete gevolgen voor infraprojecten. Inclusief ideeën over hoe Dura Vermeer zich hierop kan voorbereiden op een manier die past bij de groeiambitie en het bedrijfsprofiel.”

Herkenning en verdieping

Vervolgens presenteerde APPM zijn toekomstanalyse aan de regiodirecteuren van Dura Vermeer Infra Regionale Projecten. De Jong: “De discussie kwam meteen goed op gang. De thematische aanpak van APPM deed daarbij zijn werk. De herkenning was groot, maar als aannemer zien wij vaak pas de uitvloeisels van beleid rondom opgaven, in de vorm van aanbestedingen. De analyse van APPM helpt ons om de bredere ontwikkelingen en samenhang te zien en om verdieping aan te brengen. Vooral de koppeling van thema’s leverde interessante inzichten op. Als in de openbare ruimte functies steeds meer vervlochten worden, kun je bijvoorbeeld verwachten dat dit ook in infraprojecten gaat gebeuren. Zo vormen het leidingenwerk en de bovengrondse infrastructuur nu aparte projectonderdelen maar het is logisch om die samen te voegen. Dat soort ontwikkelingen vraagt iets van ons als bedrijf.”

Eerder om de tafel

Per regio werkt Dura Vermeer aan een verdiepingsslag: welke ontwikkelingen zijn voor ons cruciaal? Wat kunnen en willen we daarmee? Hoe pakken we dat op? De Jong: "We zien ook aanknopingspunten om eerder in het proces met opdrachtgevers mee te denken. Dus vóórdat het kader en de scope bepaald zijn, zonder dat dit de opdrachtgever tot iets verplicht. Bijvoorbeeld over een efficiënte inrichting van de boven- en ondergrondse infrastructuur, of slimmer bouwen op een postzegel bij de stedelijke verdichtingsopgave. Zo zou de bouwwereld ook kunnen helpen om blinde vlekken bij publieke opdrachtgevers weg te nemen en kunnen we samen tot betere oplossingen komen. Daar leveren wij graag onze bijdrage aan."

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact