Zo werken wij aan Nederland van de toekomst

Nederland, duurzaam bereikbaar en weerbaar voor klimaatveranderingen. Strategisch gelegen tussen zee en achterland. Met goede verbinding van kerngebieden om de ruimtelijk-economische structuur te versterken. Waar we de circulaire economie waarmaken door clustering van transport en logistiek. Een land waar opgaven voor transport, mobiliteit en woningbouw in balans komen met landschappen voor de toekomst. Om de ligging van Nederland optimaal te benutten, zijn scherpe keuzes nodig voor inrichting en gebruik. Daarom introduceren we – analoog aan de trias energetica en de trias mobilica – de trias agricultura: verkleinen, veranderen en verduurzamen van de agrarische bedrijfsvoering.

N243 Trajectbenadering

In opdracht van de Provincie Noord-Holland werkt Jean de Nijs als projectmanager aan het vergroten van de verkeersveiligheid, het (duurzaam en innovatief) uitvoeren van groot onderhoud én het behouden en versterken van het cultuur historisch landschap op en rondom de N243. 


Uitgang Ongestoorde Logistieke Verbinding (OLV) 

Het wegennet rondom FloraHolland ontlasten en zo de bereikbaarheid van Aalsmeer en omliggende kernen te verbeteren en borgen: dat is het doel. Namens Greenpark Aalsmeer gebiedsontwikkeling B.V. werkt Rik Panman als projectleider aan dit project. 


Auto laden op verzorgingsplaatsen van RWS

Snelladen langs de snelweg is een belangrijk onderdeel van de toekomstige laadinfrastructuur. Op verzorgingsplaatsen van RWS staat al vaak een snellaadstation, maar Annabel van Zante en Mark van Kerkhof onderzochten in opdracht van RWS hoe de uitrol kan worden versneld. 


Pilot bodemdaling: peilen op de toekomst rond de Kaag 

Samen met agrarische ondernemers uit het gebied rond de Kagerplassen werken Nanette Elfring en Brandt de Vries aan een handelingsperspectief en gebiedsaanpak. Het doel hiervan? Inzicht in toekomstbestendige bedrijfsvoering, waarbij bodemdaling en CO2-emissie wordt tegengegaan. 


Onderzoek en beoordeling van de dijk in Volendam

De dijk in Volendam wordt voor veel meer gebruikt dan enkel het borgen van waterveiligheid. Extra reden om de staat van de dijk en haar bebouwing te kennen. Als technisch adviseur werkt Stefan van den Helder samen met het HHNK, MOS grondmechanica en Witteveen+Bos aan dit onderzoek. 


Programma Zuid-Holland Bereikbaar

Beheer- en onderhoud van wegen zorgt voor hinder. In dit programma onderzoeken acht rijk-regio partners hoe dit door samenwerking kan worden geminimaliseerd, waarbij direct wordt onderzocht hoe kan worden ingezet op duurzame mobiliteit. Een team van APPMers werkt hieraan mee. 

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
No items found.
Contact