UITGELICHT

Klimaatadaptie

z

Voor een succesvol project is een goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een van de belangrijkste voorwaarden, mogelijk zelfs de belangrijkste. Te vaak lukt het echter niet om een goede samenwerking tot stand te brengen en in stand te houden. Dit leidt al snel tot extra kosten, vertraging en frustratie. Dat is onwenselijk voor de opdrachtgever en uiteindelijk ook voor de opdrachtnemer. Voor een succesvolle samenwerking is Slim Samenwerken nodig.

Onder de noemer van Slim Samenwerken bundelen we binnen APPM Projects kennis en ervaring die betrekking heeft op (goede) samenwerking. Daarbij beperken we ons (vooralsnog) tot de samenwerking van de overheid met ingenieursbureau en aannemers, bij de voorbereiding en realisatie van infrastructurele projecten. We ontwikkelen principes, aanbevelingen en concrete handvatten om de samenwerking zo vorm te geven dat de kans op succes het grootst is


Voor Slim Samenwerken gelden vier basisvoorwaarden:

1. Onderlinge afhankelijkheid

De samenwerking tussen de overheid enerzijds en ingenieursbureaus en aannemers anderzijds, vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen twee partijen. Er is dus een 1-op-1-relatie die niet eenvoudig kan worden verbroken. Daarnaast is er sprake van complementariteit: beide partijen hebben middelen (geld, expertise, materieel) die de ander niet heeft en die wel nodig zijn om het project te realiseren. Er is dus een onderlinge afhankelijkheid aanwezig.


Deze afhankelijkheid leidt echter alleen tot een vruchtbare samenwerking als beide partijen belang hebben bij (het voortzetten van) de samenwerking. Een partij die geen belang heeft bij de samenwerking, zal namelijk niet genegen zijn zich ervoor in te spannen.


Dit vereist dat de samenwerking zo is vormgegeven dat het voor beide partijen voldoende op kan leveren, dat het project bijdraagt aan de doelstellingen van beide partijen tegelijkertijd. Voor de overheid is de doelstelling in de regel het realiseren van het project, binnen de kaders van kwaliteit, tijd en geld en zonder afbreuk te doen aan haar imago. Voor de ingenieursbureaus en aannemers is de belangrijkste doelstelling veelal voldoende winst op het project. Daarnaast kunnen doelstellingen spelen als het in kunnen zetten van personeel en het opdoen van specifieke ervaring.

2. Wederzijds respect

Daarnaast moet er sprake zijn van wederzijds respect: respect voor de andere partij en zijn belangen, en respect voor de ander op persoonlijk niveau, zowel in woord als in daad.

Gelijkwaardigheid is daarbij een goed vertrekpunt: acht de ander net zo veel ‘waard’ als jezelf (niet meer en niet minder). De relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is in essentie ongelijkwaardig. Handelen op basis van gelijkwaardigheid gaat dus niet vanzelf, maar vereist actieve aandacht.

Respect betekent ook respect voor verschillen, in expertise en cultuur, maar bovenal voor de belangen van de ander. Je zult in de communicatie en besluitvorming moeten laten blijken dat je de belangen van de ander respecteert.

3. Wederzijds vertrouwen

Hand in hand met wederzijds respect, gaat wederzijds vertrouwen. Je zult vertrouwen moeten hebben in de ander en je zult ervoor moeten zorgen dat de ander jou kan vertrouwen. Om vertrouwen te laten ontstaan is een veilige omgeving nodig, waar iedereen als persoon en ieders belangen gerespecteerd worden. Dan kunnen beide partijen handelen in het gezamenlijk belang, zonder bang te hoeven zijn dat hun eigen belangen geschaad worden.


Een van de manieren om vertrouwen op te bouwen is je afspraken na te komen. Daarvoor is het wel nodig om ook steeds concrete en haalbare afspraken te maken (wat goed past bij 4. Goede communicatie).

4. Goede communicatie

Om vertrouwen op te bouwen is goede onderlinge communicatie nodig, communicatie die eerlijk en duidelijk is. Eerlijk omdat dan blijkt dat je de ander vertrouwt en duidelijk om te voorkomen dat de ander je bedoelingen verkeerd begrijpt.


Dit betekent ook dat je je er bewust van moet zijn dat er ruis in de communicatie zit. Niet alleen om te voorkomen dat je de ander verkeerd begrijpt, maar vooral ook om te voorkomen dat je gaat twijfelen aan de intenties van de ander. Dus verifieer eerst of je de ander goed hebt begrepen, voordat je erop reageert.


Zeker als de samenwerking onder druk staat is het van belang goed te blijven luisteren en verifiëren. En in gesprek te blijven met de andere partij: laat de meningsverschillen er niet toe leiden dat de communicatie stokt.

terug naar appm